luni, 30 iulie 2012

EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII

Planul: 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII 4 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei 4 1.2. Posibilităţi de cuantificare a eficienţei economice 6 1.3. Necesitatea calculării eficienţei economice a investiţiilor 7 1.4. Corelaţia economică între optim şi eficient 9 2. INDICATORI DE EVALUARE ŞI ANALIZĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR 11 2.1. Particularităţile indicatorilor de evaluare şi eficienţă economică a investiţiilor 11 2.2. Clasificarea indicatorilor de eficienţă economică a investiţiilor 13 2.3. Determinarea indicatorilor de bază ai evaluării şi analizei eficienţei economice a investiţiilor în economia de piaţă 15 2.3.1. Indicatori cu caracter general 15 2.3.2. Indicatori de bază 17 2.3.3. Indicatori suplimentari 22 3. Concluzie 23 4. Bibliografie 24 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai multe posibilităţi concretizate în diferite variante, fiecare având avantajele şi dezavantajele sale. De aceea este necesar ca alegerea variantei după care se va executa investiţia să fie făcută pe baza unor criterii şi calcule riguros ştiinţifice. Aceste calcule trebuie să indice alegerea acelei variante care prezintă cele mai mari avantaje, altfel realizarea investiţiei se va dovedi neinspirată. În această idee, realizarea unor obiective de investiţii cu efort economic (de muncă vie şi muncă trecută - materiale) mai mic decât cel propus, reprezintă concretizarea unei activităţi desfăşurată în mod eficient. În esenţă, prin eficienţa economică a investiţiilor trebuie să se înţeleagă faptul că prin consumarea unor fonduri de investiţii se impune obţinerea de rezultate maxime. O expresie la modul general a eficienţei economice este dată de relaţia dintre efectele utile obţinute dintr-o anumită activitate economică şi cheltuielile, adică eforturile, realizate în activitatea respectivă. În expresie matematică, eficienţa economică se exprimă sub forma: Ee = Ef / Er maxim, adică maximizarea efectelor, sau Ee = Er / Ef minim, adică minimizarea eforturilor, Ef unde: Ef- efectul economic; Er - efortul economic Aşadar, eficienţa economică înseamnă obţinerea unor efecte economice utile, în condiţiile cheltuirii într-un mod raţional şi economicos a unor resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta metode ştiinţifice de organizare a activităţii. Nivelul eficienţei este cu atât mai ridicat cu cât este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit sau cu cât este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util. Făcând o analiză a noţiunii de eficienţă economică a investiţiilor se constată că aceasta este o sumă de factori calitativi, fapt ce îi conferă acesteia un caracter complex, vizând perfecţionarea activităţii în domeniul în care are loc punerea în funcţiune a investiţiei respective, care poate fi de modernizare, retehnologizare, reconstrucţie sau dezvoltare. Studiul eficienţei economice a investiţiilor presupune în fond o analiză cauzală a factorilor care determină decizia în mediul de risc aferent. De fapt analiza eficienţei economice a investiţiilor răspunde la întrebările: ■ cum se folosesc? ■ cât se consumă din resurse? urmărindu-se atât gradul de valorificare cât şi economisirea lor. în acest context este necesar ca resursele să fie cât mai riguros structurate după criterii care să corespundă cerinţelor analizei economice. În practica curentă de realizare a investiţiilor se face adesea greşeala când se consideră că noţiunea de eficienţă economică a investiţiilor este una şi aceeaşi cu rezultatele utile ale acestora. Spre exemplu: vânzarea unor produse de un nivel calitativ superior se apreciază ca fiind întotdeauna o activitate eficientă. în realitate, obţinerea unei calităţi superioare poate fi rezultatul unui consum de muncă exagerat care face ca activitatea să se desfăşoare în mod ineficient. Realizarea unor produse de o calitate superioară constituie o condiţie de bază a unei activităţi eficiente, dar realizarea acesteia cu costuri foarte mari este de neadmis. Aşa după cum a fost prezentat, în urma efortului de investiţii se obţin diverse efecte economice reflectate de fapt şi pe plan financiar. Nivelul acestor efecte, în raport cu efortul investiţional dă măsura eficienţei investiţiei. De regulă, efectele economice obţinute, în funcţie şi de caracterul investiţiei pot fi: ■=> de reducere a costurilor de funcţionare a utilajelor, ce se realizează pe seama investiţiilor de înlocuire a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor; => de diminuare a cheltuielilor cu munca prezentă (forţa de muncă), ca urmare a promovării noilor tehnologii prin lucrări de retehnologizare, reutilare sau modernizare; ■=> de sporire a rentabilităţii agentului economic care de fapt este scopul tuturor lucrărilor de investiţie pentru dezvoltare, modernizare, retehnologizare; ■=> de obţinere a unor efecte pe perioade îndepărtate, de natura investiţiilor strategice sau cele de interes general, cum ar fi spre exemplu cheltuieli făcute pentru îmbunătăţirea microclimatului într-o secţie de producţie. Este cunoscut faptul că prin realizarea unui obiectiv de investiţii se urmăreşte obţinerea unui efect sau altul, dar efectele au un caracter complementar, influenţându-se unele pe altele, iar determinarea eficienţei se face prin cumularea tuturor efectelor. O eficienţă economică ridicată se obţine în condiţiile aplicării în procesul de producţie a unor tehnologii moderne şi care valorifică la cote superioare materiile prime şi energia, asigurând produse de calitate superioară la un cost redus. Mărimea eficienţei economice influenţează în primul rând agentul economic unde ea se înregistrează, dar ea are importanţă şi pentru economia naţională în ansamblul ei, căci prin creşterea producţiei reducerea costurilor de fabricaţie, sporirea rentabilităţii, etc. se obţine un spor al venitului naţional. De fapt, în ansamblu, corelaţia dintre eforturi şi efecte din punct de vedere : cantitativ se exprimă prin indicatori de eficienţă care de regulă îmbracă forma unui raport matematic. Dat fiind caracterul său complex, eficienţa economică a investiţiilor nu poate fi exprimat printr-un singur indicator. Este necesar să se folosească un sistem de indicatori de eficienţă pentru a evidenţia toate corelaţiile posibile. Calculat pe baza uneia sau a două caracteristici ale mijlocului fix care realizează eficienţa economică, un anumit indicator va reflecta doar o parte a eficienţei economice a investiţiei. Oricât ar fi de explicit şi de condensat, un indicator nu poate cuprinde sau reflecta întreaga eficienţă economică a inves¬tiţiilor, aceasta datorită caracterului complex al eficienţei. Desigur, calcularea tuturor rezultatelor unei investiţii şi compararea lor cu eforturile necesare pentru realizarea sa este greoaie şi foarte dificilă, iar cei câţiva indicatori pe baza cărora se face analiza trebuie de aşa manieră aleşi încât să reflecte aspectele cele mai semnificative ale fenomenului economic supus analizei. Practic, pentru caracterizarea eficienţei economice a investiţiilor se cal¬culează câţiva indicatori şi nu este exclusă posibilitatea ca pentru o variantă, unii dintre ei să fie favorabili, iar alţii să fie nefavorabili. în astfel de situaţii se recurge la mărirea numărului de indicatori de aşa manieră încât elementele dominante care determină în final opţiunea, să fie scoase la iveală şi să fie reprezentative. Aşadar, eficienţa economică a investiţiilor reiese din raportarea efectelor obţinute în urma punerii în funcţiune a unui obiectiv la eforturile necesare pentru realizarea acestuia. Eficienţa economică a investiţiilor reprezintă de fapt core¬larea rezultatelor obţinute pe multiple planuri ca urmare a efectuării unei investiţii prin stabilirea unei conexiuni între cauză şi efect. 1.2. Posibilităţi de cuantificare a eficienţei economice Adoptarea unei decizii de investiţii presupune în primul rând o analiză multifactorială din care nu trebuie să lipsească gradul de solicitare al pieţei, disponibilul financiar, necesarul şi nivelul de pregătire a forţei de munca, baza de materii prime şi materiale, amplasarea în zonă şi nu în ultimul rând condiţiile economico-sociale şi politice concrete cu care se confruntă ţara. Desigur, o importată de necontestat în luarea unei decizii privind actul investiţional îl are cuantificarea fenomenului economic, aceasta întrucât sta¬bilirea eficienţei economice în domeniul investiţiilor ridică probleme greu de rezolvat, care de fapt decurg din însăşi caracterul complex al investiţiilor. Bunăoară, există situaţii când rezultatele economice ale unei investiţii nu pot fi cuantificate sau nu se pot determina cu precizie, cum sunt spre exemplu obiectivele cu caracter social sau cultural pentru care de fapt nu se dispune de instrumente de măsurare precisă a rezultatelor. O altă categorie de lucrări de investiţii pentru care cuantificarea eficienţei economice este greoaie, dacă nu imposibilă, sunt cele care urmăresc doar îmbunătăţirea calităţii produsului finit. Este cunoscut faptul că o calitate supe¬rioară a produsului implică costuri suplimentare, fapt ce se răsfrânge asupra preţului, dar nu de puţine ori îmbunătăţirile succesive ce se aduc produselor au ca scop menţinerea competitivităţii acestora pe piaţă, ele urmând a fi vândute la acelaşi preţ chiar şi după îmbunătăţirile aduse. Alte investiţii se fac cu scopul măririi siguranţei în exploatare sau îm¬bunătăţirii microclimatului de producţie, ori a echipamentului de protecţie, ceea ce de asemenea nu oferă posibilităţile practice de măsurare a efectelor. În procesul investiţional sunt frecvente cazurile când deciziile se referă la posibilitatea de a dezvolta un agent economic existent sau de a realiza un obiectiv nou. Oricare ar fi caracterul unei investiţii, dezvoltare sau obiectiv nou, în analiza eficienţei economice este necesar a se compara caracteristicile, costurile, pre¬cum şi nivelul performanţelor aferente capacităţilor care urmează a fi construite şi puse în funcţiune, cu aceleaşi date ce privesc capacităţile existente, cu scopul de a scoate în evidenţă eventualele costuri suplii îentare. O problemă majoră pentru decidentul investiţional este atunci când trebuie să aleagă fie varianta care prevede mari economii cu munca vie fie pe aceea în care economia de muncă trecută (materiale) este mai mare. Desigur, sunt preferate variantele care realizează creşterea productivităţii muncii, adică economii cu munca vie, dar tot cu efecte economice favorabile sunt şi variantele care au ca obiectiv reducerea consumului de materiale şi materii prime, adică economii de muncă trecută, mai ales când acestea sunt din import. Dar decizia cea mai dificilă este pentru alegerea din numărul total de variante existente pe aceea care încor¬porează cele mai mici valori de investiţie în favoarea acelei variante care prevede cheltuielile cele mai reduse de exploatare a obiectivului pus în funcţiune. Într-o astfel de situaţie calculele de eficienţă economică a investiţiilor constituie un bun instrument pentru alegerea acelor soluţii sau variante pentru :are, cu eforturile minime să se obţină efecte maxime. De precizat faptul că nu întotdeauna varianta care prevede cele mai mici eforturi reprezintă şi soluţia cea mai bună, după cum nu întotdeauna variantei care realizează performanţa cea aiai înaltă îi corespunde şi eficienţa maximă. De fapt, calculele de eficienţă economică a investiţiilor constituie un instru¬ment matematic, care folosit la momentul de decizie, determină luarea unei hotărîri judicioase în ce priveşte actul investiţional. În cuantificarea eficienţei economice a investiţiilor un mare neajuns îl constituie faptul că nu întotdeauna se poate face o confruntare elocventă i calităţilor şi a defectelor variantelor supuse comparării, aceasta ca urmare a caracterului de unicat al multor obiective de investiţie, conferit de însăşi: parametrii obiectivului în sine. De fapt, în limbaj investiţional, fiecare variantă presupune existenţa unui proiect independent a cărui elaborare necesită timp şi efort financiar, iar dintr-un număr de variante posibile şi elaborate una va avea indicatorii economici cei mai buni, va fi cea mai eficientă, deci va fi varianta aleasă. 1.3. Necesitatea calculării eficienţei economice a investiţiilor Este bine cunoscut faptul că în activitatea de investiţii, chiar mai sever decât în ori care altă activitate economică: cercetare, proiectare, producţie, servicii etc, cheltuielile se evidenţiază cu o maximă rigurozitate, aceasta, pe de o parte se datorează faptului că în marea majoritate capitalul investit este împrumutat, pentru care se plăteşte o dobândă, iar pe de altă parte faptului că odată proiectul de investiţii materializat în construcţii, utilaje, etc. devine ireversibil în condiţii avantajoase. De regulă, erorile săvârşite în proiectarea sau edificarea lucrărilor de investiţii sunt deosebit de păguboase, generând uneori mari cheltuieli suplimentare pentru corectare. Stabilirea cheltuielilor de investiţii precum şi a efectelor acestora, rezultate ca urmare a materializării unui proiect, exprimă de fapt calculul de eficienţă economică al proiectului de investiţii analizat. Într-o economie concurenţională, în care cererea şi oferta pieţei este elementul hotărâtor în buna desfăşurare a activităţii economice, compararea rezultatelor, a efectelor economice cu eforturile depuse, adică cu costurile aferente este o necesitate a unui management eficient, raţional. Practica economică a demonstrat faptul că o evaluare a eficienţei economice a unei investiţii se poate realizeze numai prin analiza, şi compararea în comun a eforturilor şi a efectelor acesteia. De fapt, efectele economice ale unui proiect care urmează a fi pus în operă pot fi calculate doar pe baza rezultatelor obţinute de la obiective similare realizate în ţară sau străinătate, la care se au în vedere posibilităţile de perfecţio¬nare aplicabile proiectului, eventualele devalorizări posibile şi nu în ultimul rând condiţiile socio-politice ale perioadei şi perspectivei, luate în calcul pe un orizont de timp suficient de mare, astfel încât să acopere cel puţin previzional, durata normată de viaţă a obiectivului. Deci, în activitatea de investiţii se operează cu informaţii având un avansat grad de certitudine în ceea ce privesc eforturile, costurile investiţionale, şi cu niveluri, valori, mărimi, intensităţi, de regulă previzionate în ce priveşte efectul. Dat fiind specificul activităţii de investiţii şi ca urmare a documentaţiilor şi a proiectelor tehnice elaborate, putem cunoaşte cu o anumită anticipaţie şi cu suficient de mare exactitate mărimea eforturilor economice, adică costurile de realizare a obiectivului, în schimb mărimea efectelor scontate ca urmare a realizării investiţiei, a rentabilităţii acesteia şi în general a eficienţei lor este rezervat doar viitorului şi prezintă un anumit nivel de incertitudine şi risc. Datorită viitorului incert, după cum am arătat, al rezultatelor obiectivului de investiţii, sunt necesare investigaţii asupra viitorului, ca astfel să se poată determina nivelul de risc al investiţiei. în acest sens se vor face aprecieri în legătură cu posibilele schimbări ce pot surveni în legătură cu cererea pieţei, cu preţul acceptat de ea, cu nivelul de calitate solicitat, cu productivitatea ce se cere - deci implicit cu îmbunătăţirile tehnologice ce se impun, etc, funcţie de care se încearcă o estimare a nivelului rentabilităţii ce se poate obţine. în consecinţă, pentru ca o investiţie ce se realizează pe baza unor calcule de profit şi a unei rate a rentabilităţii să aibă sorţi de izbândă este necesar ca aceşti indicatori să fie ajustaţi cu indicatorii de risc posibil. Numai aşa investitorul poate fundamenta deciziile cele mai realiste, evitând surprizele neplăcute. În schimb, în vederea prevenirii sau evitării unor consecinţe nedorite în ce priveşte decizia de investire, un manager profesionist va elabora o serie de calcule probabilistice sau simulări de stări şi situaţii care să-i permită o estimare cu un grad mare de exactitate a unor modificări de cereri ale pieţei cu privire la cantitate, preţ, calitate, etc. În această conjunctură, ce precede luarea unei decizii de investire, în care elementul dominant şi hotărâtor este realizarea unui câştig, a unei profitabilităţi cât mai mari, este evidentă necesitatea evaluării oricărui proiect din punct de vedere al eficienţei economice. De fapt, evaluarea oricărui proiect de investiţii urmăreşte în primul rând costurile şi încasările realizate de agentul economic, iar apoi implicaţiile acestora în ansamblul economiei naţionale. întrucât pentru orice investiţie viitorul este mai mult sau mai puţin incert, calculele de eficienţă trebuie să cuprindă şi evaluarea riscului pe care îl implică investiţia, risc ce urmează a fi asumat atât de agentul economic cât şi de banca finanţatoare, de furnizorul de utilaje, într-un cuvânt de toţi coparticipanţii la realizarea obiectivului. 1.4. Corelaţia economică între optim şi eficient În principiu, noţiunea de optim este legată de o perfecţiune care trebuie să caracterizeze o activitate ce este coordonată şi realizată fără cusur, ireproşabil. În acest caz vorbim de un optim absolut, întrucât pe măsură ce activitatea practică se îmbunătăţeşte, se ivesc noi posibilităţi de perfecţionare a acestora, dar care întotdeauna are rezerve de mai bine. Din punct de vedere investiţional, când numărul de variante de proiect este limitat, există întotdeauna o varinată care va avea indicatorii economici cei mai buni, deci va fi o variantă optimă, cea mai eficientă. In acest caz este vorba de un optim relativ. În procesul de optimizare, eficienţa economică apare ca un scop determinat fie de maximizarea rezultatelor, fie de minimizarea eforturilor şi a consumurilor de materiale, de muncă şi bani. Despre o activitate se spune că este eficienta, doar atunci când aceasta a depăşit nivelul care înregistreză pierderi şi se termină cu o activitate optimă. Noţiunea de optim şi cea de eficient sunt folosite în teoria şi practica economică în mod corelat şi aceasta întrucât între ele există o legătură necesară, de interdependenţă în ultimă instanţă, ele neputându-se confunda, dar nici nu pot fi luate în considerare separat una de alta. Confundarea celor două noţiuni între ele este exclusă prin însăşi faptul că optimul reflectă starea de echilibru ce se află în economie, între laturile interde¬pendente ale producţiei sociale, care rezultă de fapt dintr-un anumit mod de repartizare a resurselor economice utile, în condiţiile economisirii muncii sociale. Deci, între cele două noţiuni, de optim şi de eficienţă, există o dependenţă indisolubila, adică eficienţa economică dobândeşte un caracter real, concret şi aceasta doar atunci când este legată de o anumită structură a resurselor, de posibilităţile optime de utilizare a acestora, în concordanţă cu mărimea nevoilor, iar optimul economic trebuie să se supună unui scop anume, concretizându-se într-un criteriu de eficienţă economică. Desfăşurarea unei activităţi optime apare ca o consecinţă de strictă necesi¬tate pentru fiecare agent economic în parte, aceasta cu scopul asigurării unei eficiente economice cât mai ridicate. În fapt, procesul de optimizare asigură echilibrul cel mai avansat între factorii de producţie, întrucât se realizează în raport cu anumite restricţii existente şi în numele unui scop bine stabilit. în acest timp, optimizarea activităţii economice de producţie permite o fundamentare a nivelului real, concret al eficienţei economice, căutându-se posibilitatea de atingere a mărimii sale externe, fie prin maximizarea efectelor cu mijloacele existente, fie prin minimizarea cheltuielilor totale ce privesc realizarea obiectivului propus. La nivelul macroeconomic, procesul de optimizare se exprimă prin echili¬brul ce se statorniceşte între resursele materiale şi de muncă existente într-o anumită perioadă dată şi structura producţiei, corespunzătoare cerinţelor so¬cietăţii şi se fundamentează pe caracteristicile ramurilor şi a produselor precum şi pe rolul funcţional al acestora. în ce priveşte optimul structurii economiei naţionale, acesta se asigură atât prin respectarea criteriilor obiective ale diviziunii sociale, cât şi prin aplicarea principiilor eficienţei producţiei sociale. 2. INDICATORI DE EVALUARE ŞI ANALIZĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR 2.1. Particularităţile indicatorilor de evaluare şi eficienţă economică a investiţiilor În analiza eficienţei economice a investiţiilor un instrument important de investigare îl constituie indicatorii economici. Rolul lor este acela de a exprima conţinutul real al diferitelor caracteristici ale fenomenului economic, din activi¬tatea investiţională, supus analizei, cum ar fi bunăoară: raportul dintre mărimile acestor caracteristici, corelaţiile dintre ele, evoluţia lor în timp, etc. Aceşti indicatori fac parte din instrumentul de bază folosit pentru măsurarea şi analiza eficienţei economice în cadrul evaluării proiectelor de investiţii, reprezentând caracteristici cantitative, mărimi şi valori, cu ajutorul cărora se exprimă nivelul eficienţei economice. În esenţă, indicatorii economici au menirea de a atenţiona decidentul asupra condiţiilor concrete în care funcţionează sistemul economic în perioada anali¬zată, iar neluarea lor în seamă sau ignorarea informaţiilor furnizate de ei pot conduce la o funcţionare ineficientă a sistemului sau chiar blocarea acestuia. Indicatorii de eficienţă economică se obţin prin calcule şi prin prelucrarea informaţiilor iniţiale, existente în documentaţia de proiectare. Fiecare indicator economic, prin exprimarea pe care o are, face referire la una sau mai multe caracteristici, ceea ce denotă că un fenomen economic poate fi caracterizat printr-un număr mai mic sau mai mare de indicatori, potrivit complexităţii acestuia, scopului urmărit şi nu în ultimul rând a însuşirilor sale. O analiză pertinentă a unui fenomen economic din activitatea de investiţii, şi nu numai, depinde de gradul de cunoaştere a trăsăturilor fundamentale ale fenomenului studiat, precum şi de fidelitatea cu care indicatorii construiţi reflectă conţinutul real al acestor trăsături. Ori, tocmai această ultimă condiţie ridică cele mai mari dificultăţi în activitatea practică şi aceasta din mai multe considerente. în primul rând datorită faptului că în majoritatea cazurilor fenomenele economice au şi caracteristici atributive care nu se pretează la cuantificare. în altă ordine de idei, din interacţiunea mai multor caracteristici rezultă altele noi care nu sunt constituite doar dintr-o simplă sumă a celor primare, ci pe baza unor reguli mult mai complexe, iar nu în ultimul rând trebuie avut în vedere faptul că o caracteristică se poate exprima nu numai printr-o valoare ci şi printr-un sistem de valori, fapt ce complică analiza economică făcută activităţii de investiţii. În acest context, indicatorii economici au menirea de a ajuta la fundamen¬tarea adoptării deciziilor de aşa manieră încât resursele financiare disponibile să fie consumate în valorile cele mai mici posibile, dar cu realizarea de efecte economice dintre cele mai mari. Indiferent sub ce formă se va materializa activitatea de investire (obiective noi, modernizări, retehnologizări, dezvoltări, plasamente de capital, etc.) a agentului economic, un aspect al problemei rămâne sigur şi anume acela al obţinerii de profit maxim. Desigur, în activitatea practică, pentru realizarea unui obiectiv de investiţii există mai multe posibilităţi concrete, iar pentru fiecare dintre acestea, mij¬loacele de realizare diferă atât ca structură cât şi ca volum, evident cu rezultate diferite. Aşadar, problematica investiţională este complexă şi arareori identică sau cel puţin asemănătoare, de fapt, fiecare obiectiv de investiţii având particulari¬tatea sa, fapt pentru care analiza eficienţei economice a acestora trebuie să se facă pe baza unui sistem larg de indicatori. În practica investiţională niciodată nu se recurge la realizarea unui obiectiv dintr-o singură variantă, fără să se fi analizat de fapt două, trei sau chiar mai multe variante, desigur fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale, pentru care doar analiza indicatorilor de eficienţă economică a investiţiilor va recomanda în final varianta cu eforturile cele mai mici şi efectele cele mai mari. Ţinând seama de cele prezentate, acum vom putea aprofunda şi mai mult noţiunea de indicator al eficienţei economice a investiţiilor, considerând ca fiind acea mărime care exprimă o anumită caracteristică a procesului investiţional, precum şi pe cea de recuperare a fondurilor consumate, cu menţiunea de a servi la scoaterea în evidenţă a rezultatelor, comparativ cu resursele consumate. La conceperea şi formularea indicatorilor de eficienţă economică a inves¬tiţiilor este necesar să se aibă în vedere o serie de priorităţi şi exigenţe meto¬dologice şi practice de utilizare. Pentru început, să subliniem faptul că orice indicator de eficienţă economică a investiţiilor va trebui să aibă conţinut şi semnificaţie clară din punct de vedere economic, să poată fi uşor calculat şi evaluat, iar interpretarea care i se dă să fie plină de semnificaţie şi să răspundă cerinţelor decidentului/investitorului sau a creditorului care finanţează proiectul. Deasemeni, orice indicator al eficienţei economice trebuie să fie în concor¬danţă cu scopul urmărit prin materializarea proiectului şi să poată reliefa pe variante de proiect avantajele şi dezavantajele fiecăruia, să reflecte şi să răs¬pundă trăsăturilor psihologice ale investitorului, modului său de comportare în diferite condiţii de incertitudine şi risc. În fapt, indicatorii de eficienţă economică a investiţiilor reprezintă o infor¬maţie calitativ nouă, cu alt conţinut economic şi cu alte semnificaţii în raport cu datele iniţiale ale proiectului referitoare la eforturi şi efecte. Tocmai aceste noi informaţii dau factorilor de decizie în domeniu posibilitatea cunoaşterii gradului de utilizare raţională a investiţiilor într-o variantă sau alta de proiect, care este rentabilitatea financiară a investiţiilor, la cât se ridică mărimea capitalului angajat, după cât timp se recuperează capitalul investit pe seama veniturilor, care este profitul pe care îl va aduce proiectul de investiţii. Întrucât scopul nemijlocit al fiecărui investitor este câştigul, profitul, se impune utilizarea în calculele de eficienţă economică, indicatori de tipul dife¬renţei dintre veniturile integrale şi costurile totale, ceea ce se explică prin faptul că aceşti indicatori sunt mai aproape de noţiunea de câştig, de profit. În cazul în care rezultatele economice sunt egale pe variantele de proiect, în condiţii identice de producţie şi protecţie a mediului înconjurător, se vor evalua pentru început costurile totale de investiţie şi apoi cele de exploatare. De fapt, orice indicator de eficienţă economică are o anumită capacitate de exprimare, de informare, caracterizând un anumit aspect al eficienţei investiţi¬ilor şi aceasta în funcţie de categoria de eforturi şi efecte ce se compară. 2.2. Clasificarea indicatorilor de eficienţă economică a investiţiilor Deoarece rezultatele obţinute prin edificarea unui obiectiv de investiţii se pot răsfrânge pe mai multe planuri, la fel ca şi resursele consumate pentru punerea în funcţiune a investiţiilor, care la rându-i afectează diverse domenii, în cadrul analizei economice sau financiare pot interveni o diversitate de indicatori, mai mult sau mai puţin încadraţi în astfel de analize, motiv pentru care în literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele sau clasificări ale acestor indicatori şi anume: I. O primă clasificare a indicatorilor de eficienţă economică a investiţi¬ilor, exprimată sub forma unor modele este: a) modelul raportului matematic de forma: ■ efecte economice la eforturile corespunzătoare ■ eforturi economice la efecte economice iar la calculul acestor indicatori se pot lua în considerare efectele anuale dar mai ales efectele economice integrale, costurile de investiţii dar şi costurile totale de investiţii şi de exploatare. Acest gen de indicatori se exprimă sub forma: • eforturi (costuri) specifice pentru obţinerea unor unităţi de efecte economice • efecte (rezultate) ce sunt specifice pe unitatea de măsură a costurilor necesare, antrenate de realizarea proiectului în varianta dată: • rate de rentabilitate şi inversul acestora • coeficienţi b) modelul diferenţei între veniturile (încasările) totale şi costurile (cheltuielile) totale, considerate pe un orizont de timp egal cu durata de realizare a investiţiilor, la care se adaugă durata de funcţionare eficientă a capacităţilor ce se pun în funcţiune Indicatorii obţinuţi pe baza acestui model sunt de tipul câştigului sau a profitului net obţinut pe seama realizării unui anumit proiect. c) modelul costurilor totale de investiţii şi de exploatare, corespunzătoare necesităţilor de construire şi funcţionare a capacităţilor de producţie sau servicii. Cu astfel de indicatori se evaluează angajamentul de capital, format din costurile iniţiale de investiţii şi costurile totale de exploatare. d) modelul indicilor de structură, atât pentru costuri cât şi pentru unele efecte economice. Acest gen de indicatori se exprimă sub formă de cotă-parte, greutate specifică sau în procente. II. Din punct de vedere al capacităţii de informare, de cunoaştere, indicatorii de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor se pot clasifica în: a) indicatori analitici, care se determină şi se analizează la nivelul detaliilor de proiect, pe costuri şi pe diferite categorii de resurse b) indicatori sintetici, ce se calculează pe subsisteme c) indicatori complecşi, a căror determinare se face pe ansamblul proiec¬tului de investiţie, privit ca un tot unitar (sistem) III. După modul cum reflectă sau nu impactul factorului timp în economie, indicatorii de eficienţă economică a investiţiilor se clasifică în: a) indicatori statici b) indicatori dinamici, care sunt predominant folosiţi în analizele eco¬nomice şi financiare, cu luare în considerare a acţiunii factorului timp IV. După modul de fundamentare a deciziei în domeniul investiţiilor, indicatorii se mai pot clasifica în: a) indicatori naturali b) indicatori valorici a) Indicatorii naturali caracterizează valoarea de întrebuinţare a investiţiilor sau a rezultatelor acestora şi exprimă aspectele cantitative şi calitative, proprii diferitelor elemente ale obiectivului de investiţii. Aceşti indicatori pot fi grupaţi după trei caracteristici de bază şi anume: ■ Conţinutul economic şi material, care cuprinde: • indicatorii mijloacelor de muncă • indicatorii obiectelor muncii • indicatorii forţei de muncă ■ Sfera de producţie, care include: • indicatori cu caracter general • indicatori specifici ■ Fazele principale pe care le parcurge obiectivul de investiţii până la scoaterea lui din funcţiune, care grupează: • indicatorii construcţiei • indicatorii exploatării • indicatorii productivităţii muncii • indicatorii calităţii • indicatorii de amplasare (ex: amplasamentul, suprafaţa terenului, su¬prafaţa construită, gradul de ocupare a terenului, etc.) • indicatorii de valorificare: a materiilor prime şi a materialelor, a normelor şi normativelor de consum, a stocurilor de materii prime şi semifabricate, etc. Dată fiind sfera lor de cuprindere, care este destul de limitată, indicatorii naturali în cadrul analizei de eficienţă economică sunt mai puţin relevanţi, comparativ cu indicatorii valorici. b) Indicatorii valorici caracterizează cel mai bine investiţia, motiv pentru care ei sunt folosiţi în calculul de eficienţă economică, în vederea luării deciziei finale şi exprimă: • valoarea investiţiei • costul de producţie • profitul • investiţia specifică • producţia obţinută la 1000 lei capital fix • durata de recuperare a investiţiilor • coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor • cheltuieli la 1000 lei producţie marfă • gradul de utilizare a capacităţilor de producţie • profitul la 1000 lei capital fix • cifra de afaceri la 1000 lei capital fix • normative de calitate şi de înnoire a producţiei Există situaţii în care acelaşi indicator exprimă pentru o variantă de proiect o situaţie favorabilă, iar pentru altă variantă a aceluiaşi proiect o situaţie defavorabilă, motiv pentru care se impune creşterea numărului de indicatori ce trebuie determinaţi în vederea realizării unei analize economice adecvate. Ori tocmai indicatorii celor patru grupe răspund unei astfel de analize de eficienţă economică, completându-se reciproc în calcule, redând în final o imagine suficient de cuprinzătoare asupra fenomenului economic în general şi în special asupra eficienţei economice a proiectului de investiţii. 2.3. Determinarea indicatorilor de bază ai evaluării şi analizei eficienţei economice a investiţiilor în economia de piaţă 2.3.1. Indicatori cu caracter general După însăşi denumirea grupei, aceşti indicatori exprimă şi în acelaşi timp conturează expresii cu caracter general privind condiţiile concrete de eficienţă economică în care se va materializa proiectul de investiţii. în cadrul acestei grupe se cuprind următorii indicatori: a) Capacitatea de producţie (Q) Acest indicator reprezintă principala modalitate de măsurare a rezultatelor utile obţinute într-o unitate de timp, în condiţii normale de funcţionare a obiectivului şi a elementelor adiacente ale acestuia (forţa de muncă, resursele financiare şi materiale, organizarea judicioasă a procesului de producţie, etc). Capacitatea de producţie se determină la nivel de documentaţie, luându-se ca bază de calcul utilajul conducător al procesului de producţie şi se exprimă în general în unităţi fizice de producţie, respectiv: tone, bucăţi, m2, m3, etc, dar şi în unităţi valorice, în activitatea neproductivă se poate exprima în: număr de locuri de paturi - în spitale, în m2 suprafaţă comercială, în număr de locuri - în săli de spectacole, etc. Dacă fondurile de investiţii sunt aceleaşi la mai multe variante de investiţii, atunci varianta de investiţii ce prevede o capacitate de producţie mai mare este cea mai eficientă. În cadrul acestui indicator o implicaţie deosebită o are: a) atingerea parametrilor proiectaţi, pentru care durata de timp trebuie să fie cât mai scurtă, iar varianta de proiect care satisface această cerinţa este prioritară, fiind cea mai eficientă. b) numărul schimburilor de lucru, care determină în fond capacitatea de producţie efectivă, iar varianta de proiect care asigură o producţie efectivă mai mare, este varianta cea mai eficientă. Capacitatea de producţie este un indicator de volum, care concretizează, în fapt, un prim efect al efortului investiţional făcut, prezentând o imagine de ansamblu a dimensiunii obiectivului de investiţie. b) Profitul (P) Acest indicator trebuie înţeles ca fiind esenţa, scopul investiţiei, el determinându-se ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate. El este în fapt o concretizare a eforturilor de investiţie, are un efect economic pozitiv, pe baza căruia se crează premizele creşterii de capital. Relaţiile de calcul pentru profitul brut, profitul impozabil şi cel net sunt: PB=V - C P,=PB + Csrf Pn=P, + IP în care: PB - profitul brut V - veniturile obţinute C - cheltuielile efective P, - profitul impozabil Csrf - cheltuieli suportate direct din rezultate financiare P„ - profitul net Ip - impozit pe profit Nivelul acestui indicator constituie un element de bază şi de greutate în balanţa deciziei de investiţie privind realizarea unui obiectiv. Pe baza acestui indicator, agenţii economici determină rata profitului sau rentabilitatea investiţiei, care exprimă în fond capacitatea de a produce profit. c) Rentabilitatea (r) Indicatorul se mai numeşte rata profitabilităţii sau rata rentabilităţii şi este în economia de piaţă cel mai important indicator de eficienţă economică. El se determină ca raport între mărimea profitului şi costurile aferente, cifra de afaceri sau capitalul folosit (cheltuielile de producţie). De înţeles că în analiza economică se va opta pentru varianta care are rentabilitatea cea mai mare. d) Costul de producţie (C) Este un indicator ce exprimă o mare putere de sinteză, reprezentând costurile necesare pentru crearea unei unităţi de produs. Nivelul costurilor de producţie trebuie să prezinte o tendinţă de scădere ca urmare a promovării progresului tehnic, a reducerii consumurilor specifice, a unei organizări mai judiciase, etc. În analiza eficienţei economice a investiţiilor este necesară existenţa mai multor variante de proiect, fiind considerată ca cea mai eficientă, varianta cu costurile cele mai mici. Costurile de producţie reprezintă un instrument principal în conducerea proceselor economice. O apreciere a eficienţei economice se realizează: ■ fie prin calculul cheltuielilor de producţie ce revin la 1000 lei producţie ■ fie luând în considerare cheltuielile materiale ce vor fi apreciate ca o pondere în volumul total al cheltuielilor de producţie e) Numărul de salariaţi (Ns) Acesta se stabileşte funcţie de producţia necesară, productivitatea muncii, numărul de schimburi, dotarea tehnică, etc. Indicatorul trebuie cunoscut în structură, pe categorii de specialişti, etc. şi anume: ■ nr. salariaţi direct productivi ■ nr. salariaţi indirect productivi sau nr. salariaţi muncitori nr. salariaţi TESA nr. salariaţi bărbaţi nr. salariaţi femei nr. salariaţi navetişti nr. salariaţi localnici f) Productivitatea muncii (W) Orice calcul de eficienţă economică consideră acest indicator ca fiind un dement de bază în decizia de investiţie, întrucât ca raport între valoarea producţiei şi numărul de salariaţi, reprezintă în fond o comparaţie directă între efortul util (producţie) şi efortul realizat (consumul de resurse - număr de salariaţi. în practica investiţională este de neconceput ca o variantă de investiţie să poată fi luată în discuţie în cazul în care nu prevede un nivel înalt al produc¬tivităţii muncii, în comparaţie cu realizările înregistrate la obiective similare, puse în funcţiune anterior. Acest indicator răspunde criteriilor eficienţei economice a investiţiilor şi exprimă de fapt eficienţa muncii sociale, determinând opţiunile fundamentale generatoare de progres al întregii societăţi. Creşterea productivităţii muncii se materializează prin obţinerea de venituri suplimentare şi ar duce la creşterea capitalului fix. 2.3.2. Indicatori de bază Indicatorii acestei grupe sunt proprii analizei eficienţei economice a inves¬tiţiilor, fiind consideraţi cei mai importanţi în adoptarea unei decizii judicioase de a investi. a) Valoarea investiţiei (I) Mărimea fondurilor necesare pentru realizarea unui obiectiv de investiţii constituie unul dintre cei mai importanţi indicatori ce se au în vedere la luarea deciziei de investiţii şi principalul indicator care caracterizează eforturile nece¬sare. El este şi o mărime de calcul pentru stabilirea unor indicatori de eficienţă derivaţi. Pentru ca valoarea investiţiei să reflecte cu fidelitate cheltuielile ocazionate de materializare a obiectivului, aceasta trebuie să includă următoarele mărimi: 1) pentru obiectivele de investiţii noi: I=Id+Icol+Icon+Ei+Ac+Pt-Epjf 2) pentru investiţiile de modernizare, dezvoltare sau reutilare: I=Id+Icol+Icon+Ei+Pt+Pv,,±Ac+(VC.F.-Sv) în care: Id - investiţia directă (clădiri, utilaje, terenuri, proiectare) ICol - investiţia colaterală (de infrastructură) Icon - investiţia conexă Ei - efectul economic al imobilizărilor fondurilor de investiţii pe durata de execuţie a unui obiectiv de investiţii deaiciAc - necesarul de active circulante, reprezentând prima dotare Pt - pierderile din ocuparea terenului Epif - efectul punerii în funcţiune mai devreme a unor module (capacităţi de producţie parţiale) Pvn. - pierderile de venit ca urmare a întreruperii producţiei în secţiile în care urmează a se efectua lucrările de investiţii VC.F. - valoarea neamortizată a capitalului fix casat înainte de amor¬tizarea integrală Sv - sumele obţinute din casare în urma valorificării acestora în metodologia actuală, pierderile din ocuparea terenurilor cuprind: ■ cheltuieli pentru exproprieri ■ cheltuieli pentru eliberarea amplasamentului (demolări, defrişări, regularizări cursuri de ape, etc.) ■ cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea folosirii lui ca amplasament pentru investiţii ■ cheltuieli cu strămutarea unor obiective, în cazul în care eliberarea amplasamentului o impune ■ alte cheltuieli Determinarea indicatorului "valoarea investiţiei" odată făcută, acesta se -scrie în tabelul indicatorilor din care se separă: • lucrările de construcţii-montaj propriu-zise, din care: ■ lucrările de construcţii ■ lucrări de montaj ■ lucrările de instalaţii • valoarea utilajelor, din care: ■ utilaje cu montaj: din ţară şi din import ■ utilaje fără montaj (independente) din ţară şi din import • lucrările geologice diverse alte cheltuieli (de natura licenţelor, documentaţiei tehnico-economice, asistenţa tehnică, etc.) din import în totalul utilajelor: b) Termenul de realizare a investiţiei (T) Termenul de realizare a investiţiei sau durata edificării obiectivului de investiţii se caracterizează prin aceea că în această perioadă surse financiare şi materiale importante sunt retrase din circuitul economic rară a produce nimic până la punerea în funcţiune a obiectivului. Aceasta este de fapt şi motivaţia pentru care atât constructorul cât şi beneficiarul de investiţii trebuie să concure la reducerea duratei de execuţie a obiectivului. O importanţă deosebită în acest context trebuie acordată modului de eşalon¬are a cheltuielilor de capital pe ani, în cadrul perioadei de edificare, urmărindu-se ca valorile cele mai mari ale fondurilor să fie alocate către sfârşitul duratei de execuţie. Orice punere în funcţiune mai devreme decât este planificat sau realizarea unor puneri în funcţiune a unor capacităţi de producţie parţiale, este un element favorabil proiectului de investiţie. Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că potrivit acestui indicator, proiectul de investiţie care are termenul de realizare a obiectivului cel mai mic, sau realizări de puneri în funcţiune parţiale, este considerat ca fiind cel mai eficient. Desigur, prelungirea termenului de realizare a unui obiectiv poate conduce la o serie de aspecte negative, cum ar fi: creşterea valorii investiţiei creşterea perioadei de imobilizare SL surselor financiare scăderea cererii de pe piaţă pentru produsul respectiv solicitarea altor parametri tehnico-economici şi calitativi pentru produsul în cauză. O bună organizare a santierului de construcţii, cu o bună aprovozionare cu materiale si utilaje cu montaj, va conduce cu siguranta larespectarea termenului de edificare a obiectivului de investitii. c) Durata de functionare a obiectivului (D) Durata de functionare a unui obiectiv de investitii incepe din momentul punerii in functiune a obiectivului si se incheie odata cu scoaterea din functiune a acestuia (casarea). In analiza eficientei economice, durata de functionare a unui obiectiv nou construit este un indicator de o importanta deosebita. Se consideră ca, cu cat un obiectiv de investitii are o durata de functionare mai mare, cu atat efectele obtinute sunt mai mari. Pe axa timpului de functionare a unui obiectiv de investitii se pot delimita patru durate esentiale in procesul cresterii economice, care intr-o reprezentare grafica ar corespunde cu fig.6.1., si anume: a) durata de atingere a parametrilor proiecta^i, segmentul "b" b) durata de recuperare a fondurilor de investitii, segmentul "c" c) durata normata de functionare cu profit de dupa recuperarea fondurilor mvestite, segmentul "d" d) durata de declin, cand volumul productiei exprimat in pret de productie este mai mic decat eel exprimat in cost de productie, segmentul "e Durata de funcţionare a obiectivului, este un indicator încă mult mediatizat, atât de proiectant, dar mai ales de beneficiar, care îl doreşte a fi cât mai mare cu putinţă, întrucât şi efectele nete de profit vor fi mri mari, iar şansele unei dezvoltări ulterioare cresc. În acest sens, se impune luarea unor măsuri ferme pe linia asigurării funcţionării în bune condiţii a utilajelor, efectuarea la timp a reviziilor şi a reparaţiilor curente, de aşa manieră încât toate acestea să concure la prelungirea duratei de funcţionare normale a capitalului fix. d) Termenul de recuperare c investiţiei (T) Acesta este un indicator sintetic de eficienţă economică a investiţiei care reprezintă termenul (perioada) în care fondurile de investiţii consumate au fost recuperate din profitul rezultat al producţiei marfă vândută şi exprimă corelaţia dintre efortul I de capital investit, reprezentat grafic prin suprafaţa Si (fig.6.1.) şi efectul obţinut sub forma profitului P asimilat suprafeţei S2 din aceeaşi figură, suprafeţe care de fapt sunt egale. în fapt, egalitatea dintre cele două suprafeţe se produce la un moment T de pe scara timpului, care nu este altul decât termenul de recuperare a capitalului investit. Este considerată investiţie optimă acea documentaţie care are termenul de recuperare cel mai mic. Considerăm necesară precizarea şi anume, dacă pentru calculul termenului de recuperare a investiţiei, în cazul unor obiective noi, indicatorul exprimă în câţi ani se va recupera investiţia din profitul anual obţinut, în cazul modern¬izărilor, dezvoltărilor, retehnologizărilor, termenul de recuperare al investiţiei reflectă în câţi ani se va recupera investiţia din sporul de profit anual obţinut ca urmare a investiţiei respective. Când se determină termenul de recuperare a investiţiei pentru modernizări, dezvoltări sau retehnologizări de capacităţi de producţie, se impune a se lua în considerare pierderile de profit datorate întreruperii fluxului de producţie pe durata lucrărilor de investiţie, apoi trebuie ţinut seama de valoarea neamortizată a capitalului fix ce urmează a fi dezafectat, precum şi de sumele ce se obţin din valorificarea mijloacelor fixe casate. e) Investiţia specifică (s) Acest indicator se calculează ca raport între efortul investiţional I şi efectul obţinut sub forma capacităţii de producţie, adică, în cazul investiţiilor noi: în care: 1 - volumul investiţiei q - capacitatea de producţie exprimată în unităţi fizice (m2, tone, buc. etc.) Investiţia specifică exprimă în fond volumul de investiţii necesar pentru realizarea unei unităţi de capacitate, unităţi monetare (lei) investite pe unitate de produs (lei/buc; lei/m2; le/t; etc). Calculul acestui indicator se face uşor şi are avantajul că exprimarea valorii prin preţuri nu se face decât pentru volumul investiţiilor, motiv pentru care este mult utilizat. Ca un neajuns al acestui indicator este faptul că el corelează efortul total investit cu efectul de capacitate obţinut numai la nivelul unui an, fapt pentru care indicatorul trebuie completat cu alţi indicatori cu exprimări şi mai reale. Indicatorul exprimă eficienţa economică cea mai bună pentru acea variantă de proiect care are valoarea cea mai mică. În această formă de calcul indicatorul reflectă câte unităţi monetare (lei) -efort de capital investit revin pe unitatea fizică - spor de capacitate rezultată în urma modernizării, dezvoltării, retehnologizării. f) Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei (e) Acest indicator de eficienţă economică reprezintă inversul termenului de recuperare a investiţiilor, adică raportul dintre profitul anual obţinut în urma realizării investiţiei şi efortul de capital investit. Coeficientul de eficienţă economică reflectă câţi lei profit anual se vor obţine la un leu capital investit şi se calculează atât în formă absolută cât şi în formă relativă, şi anume: De menţionat faptul că acest coeficient al eficienţei economice (e) se calculează şi la nivelul ramurilor sau pe ansamblul economiei naţionale. g) Cheltuieli recalculate (echivalente) (K) În practica investiţională pot apărea următoarele variante de proiect: ■ variantă de proiect cu un volum de investiţii mai mare, comparativ cu alte variante, dar după punerea în funcţiune a obiectivului, costurile de producţie sunt mai scăzute, adică Ii=max.; Ci=min. ■ variantă de proiect ce prevede un volum mic de investiţii, dar la costuri sporite în exploatare, adică I2=min.; C2=max. Desigur, apare necesitatea firească de a lua o decizie cu caracter eficient. Ori, tocmai această decizie se va putea lua prin calcularea indicatorului de cheltuieli recalculate (echivalente), care cuantifică efortul total, atât cel de investiţii cât şi de exploatare, utilizând relaţia: K. =Ii+C-DsauK1 =I;+CT unde: i - variantă de proiect Ii - investiţia totală în varianta i Cj - costurile anuale de funcţionare a obiectivului D - durata eficientă de funcţionare a obiectivului Tj - timpul de recuperare a investiţiei în varianta i Acest indicator este un indicator de efort economic şi reflectă efortul total (investiţii şi costuri de producţie) necesare pentru realizarea şi funcţionarea viitorului obiectiv şi asigură comparabilitatea datelor numai în situaţia în care toate variantele au capacităţi de producţie egale. Randamentul economic al investiţiei (R) În cadrul analizei eficienţei economice a investiţiilor, este important ca fondurile de investiţii consumate I să se compare nu numai cu profitul (benefi¬ciul, acumulările) anual, ci şi cu întregul profit rezultat pe toată durata de funcţionare eficientă a proiectului de investiţii (capitalului fix). Deci, un indicator de substanţă sau mai sincer, în a determina şi exprima eficienţa economică a investiţiilor trebuie să se realizeze o comparaţie a rezultatelor (profitu¬lui, beneficiului, acumulărilor) finale, nete cu resursele consumate (fondurile de investiţii). Acest indicator este numit impropriu randamentul economic al investiţiei. Cu alte cuvinte, randamentul economic al investiţiei se defineşte ca fiind raportul dintre profitul net (Pn) şi efortul necesar (I) pentru investire (capitalul investit) În literatura de specialitate se mai numeşte profitul final şi reprezintă profitul rezultat după recuperarea investiţiei din profitul total al obiectivului. Pentru o înţelegere mai uşoară a acestui indicator să revenim la fig.6.1., în care: Pt=S2+S3, pe scara timpului Pt=(b+c+d) Pri=S2, pe scara timpului Prj=(b+c) Pn-S3, pe scara timpului Pn=b Pt - profitul (beneficiul, acumulări) totale Pri - profitul (beneficiul, acumulări) de recuperare a investiţiei Semnificaţia economică al indicatorului randamentul economic al investiţiei constă în aceea că arată câte unităţi monetare (lei) de profit net (final) se obţin la o unitate monetară (leu) investită. Indicatorul arată o situaţie cu atât mai convenabilă cu cât nivelul său va fi mai scăzut. Întrucât acest indicator are o semnificaţie mare pentru investitor, este necesar a se cunoaşte şi căile de îmbunătăţire ale acestuia, astfel ca eficienţa economică a investiţiei să fie maximă prin aplicarea lor, şi anume prin: - reducerea timpului de recuperare a investiţiei - puneri în funcţiune înainte de termen, eventual puneri în funcţiune parţiale (module de capacităţi) - reducerea cheltuielilor de producţie - creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea calităţii produselor 2.3.3. Indicatori suplimentari În paralel cu indicatorii generali şi de bază, în analiza eficienţei economice a investiţiilor se folosesc şi o serie de indicatori suplimentari care caracterizează diferite aspecte şi particularităţi ale procesului de producţie, motiv pentru care ei sunt apanajul managementului de ramură, subramură sau a sectorului productiv. în cadrul indicatorilor suplimentari menţionăm următoarele"plaje" mari de indicatori specifici: -grupa consumurilor specifice grupa gradului de mecanizare grupa gradului de automatizare grupa preţul de cost la lOOOlei (unităţi monetare) producţie marfă grupa gradului de prelucrare a materiilor prime Aceşti indicatori specifici, a căror înşiruire poate continua, nu ridică de fapt probleme deosebite în determinarea lor. Concluzie După cum bine se ştie, activitatea economică a unei ţări se desfăşoară pe ramuri, subramuri şi sectoare de producţie, fiecare cu specificul şi condiţiile concrete de muncă, care, desigur, îşi pun amprenta asupra modului de organizare a procesului de producţie. Corespunzător particularităţilor procesului de producţie, se impune o meto¬dologie adecvată de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor, cu specifi¬caţia că se menţin principiile generale de calcul al indicatorilor de eficienţă economică, iar indicatorii specifici vin doar să completeze tabloul indicatorilor cu caracter general, de bază şi suplimentari deja calculaţi, cu scopul de a oferi indicii suplimentare, specifice ramurii, subramurii sau sectorului de activitate. Bibliografie: 1. Simionescu D. – Evaluarea rentabilităţii microeconomice. 2. Androniv V – Eficienţa şi rentabilitatea în contextul economiei de piaţă. 3. Antoniu N. – Finanţele întreprinderii 4. Biber G. Emil- Procesul investiţional în economia de piaţă. Alte surse: www.kmarket.ro www.finit.ase.ro www.referat.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu