joi, 16 august 2012

Noţiunea şi tipurile liberării de răspundere penală.


     Atingerea scopurilor generale şi speciale ale pedepsei penale, prevăzute de art. 20 Cod penal (C.P.), de multe ori e posibilă şi fără tragerea persoanei vinovate la răspundere penală.
     În anumite condiţii scopurile corectării şi reeducării, prevenţiei generale şi speciale sunt realizabile şi fără aplicarea răspunderii penale sau a pedepsei penale, ceea ca se poate face, de exemplu, cu ajutorul măsurilor de constrângere cu caracter educativ.
      Pentru rezolvarea efectivă a acestor probleme, legislatorul, conducându-se de principiul umanismului şi folosind adeseori metoda încrederii, prevede diverse categorii de liberare de răspundere penală.
      Însăşi noţiunea ”liberare de răspundere penală” a apărut în dreptul penal al ţării noastre în anul 1961, când Codul penal al Republicii Moldova în vigoare a folosit această noţiune în denumirea şi textul articolelor 10, 48, 49, 50.
      Analiza art. 46 din Codul penal al Republicii Moldova demonstrează că, deşi legislatorul nu foloseşte termenul ”liberare de răspundere penală”,  este vorba de liberarea de răspundere penală.
      În legea penală definiţia răspunderii penale lipseşte. Ea este expusă în teoria dreptului penal. Răspunderea penală trebuie interpretată ca o condamnare publică de stat a faptelor social periculoase şi a persoanelor ce le săvârşesc, exprimată în sentinţa de condamnare.
      Din această noţiune reese că răspunderea penală poate fi aplicată numai persoanelor ce au săvârşit o faptă socialmente periculoasă, iar liberarea de răspundere penală va însemna renunţarea organelor oficiale, pe baza unor cauze obiective şi subiective, de a mustra, condamna public aceste persoane şi faptele lor.
      Primul indiciu ce caracterizează natura juridică a liberării de răspundere penală constă în faptul că orice modalitate a acestei instituţii se aplică numai persoanelor ale căror acţiuni conţin o componenţă de infracţiune. Aceasta demonstrează faptul că instituţia liberării de răspundere penală se deosebeşte esenţial de cazurile când fapta deşi întruneşte trăsăturile unei infracţiuni, dar fiind lipsită de importanţă nu prezintă pericol social (alin.2, art.7 C.P.), deasemenea, şi în cazul legitimei apărări, extremei necesităţi, renunţării benevole ce în dreptul penal exclud penalitatea faptei.
       Al doilea indiciu ce caracterizează natura juridică a liberării de răspundere penală constă în faptul că orice modalitate a sa se aplică la aprecierea organelor de anchetare şi judiciare. Acest fapt e confirmat prin dispoziţiile articolelor C.P. al R.M., care prevăd modalităţi aparte ale liberării de răspundere penală.
      Liberarea de răspundere penală se caracterizează prin faptul că ea se înfăptuieşte după regula generală numai când infracţiunea nu prezintă un mare pericol social; de răspunderea penală poate fi liberat bănuitul, învinuitul, inculpatul şi condamnatul; de răspundere penală poate fi liberată persoana nu numai de instanţa de judecată, ci şi de către procuror, anchetator şi de către organul de cercetare penală cu consimţământul procurorului prin intermediul încetării cauzei penale la etapa anchetei prealabile sau refuzul de a intenta un proces penal.
      Actele de amnistie şi graţiere reprezintă temei al liberării de răspundere penală dacă ele sunt în vigoare şi sunt aplicate până la momentul condamnării persoanei conform sentinţei instanţei de judecată şi pot fi ca temei al liberării de răspundere penală dacă acţiunea acestora se răsfrânge asupra persoanei condamnate pentru infracţiunea săvârşită.
      Tipurile liberării de răspundere penală se clasifică în două grupe:
1.       din ea face parte prescripţia atragerii la răspundere penală şi actul amnistiei. În prezenţa acestor temeiuri organul de cercetare penală, anchetatorul, procurorul, instanţa de judecată unde se examinează dosarul sunt obligate să libereze persoana de răspundere penală, iar procesul trebuie încetat;
2.       temei pentru clasificarea celei de-a doua grupe serveşte gradul scăzut de pericol social al infracţiunii săvârşite şi absenţa pericolului social al persoanei infractorului sau prezenţa gradului neînsemnat al acestuia. Dacă sunt prezente prevederele articolelor 48/1, 50, alin.3 şi 4 ale art.10, atunci persoana poate, nu însă în mod obligator, fi absolvită de răspundere penală. În aceste cazuri procurorul, anchetatorul şi instanţa de judecată urmează, pentru că sunt în drept (dar nu sunt obligate), având în vedere circumstanţele obiective şi subiective ale cauzei, să înceteze cauza penală. 
Liberarea de răspundere penală în prezenţa temeiurilor din prima grupă nu depinde de gradul de pericol social, pe când liberarea de răspundere penală în prezenţa temeiurilor din a doua grupă e posibilă conform legii numai când avem săvârşirea unei infracţiuni ce nu prezintă un grad sporit de pericol social.
      Legea penală în vigoare prevede următoarele modalităţi de liberare de răspundere penală:
1) liberarea de răspundere penală datorită expirării unor anumite termene din momentul săvârşirii infracţiunii (art.46 C.P. al R.M.);
2) liberarea de răspundere datorită schimbării situaţiei (alin.1 al art.48 C.P. al R.M.);
3) înlocuirea pedepsei penale cu tragerea la răspundere administrativă (art.48/1 C.P. al R.M.);
     4) liberarea de răspundere penală cu încredinţarea celui nevinovat pe chezăşie (art.50 C.P. al R.M.);
      5) liberarea minorilor de răspundere penală (alin.4 al art.10 C.P. al R.M.);
     6) absolvirea de răspundere penală ca rezultat al actului de amnistie (art.53/1 C.P. al R.M.).
      În afară de aceste modalităţi, partea specială a legislaţiei penale stabileşte unele cazuri ale liberării de răspundere penală pentru săvârşirea unor infracţiuni concrete. Astfel, alin.2 al art.61 C.P. al R.M. prevede liberarea de răspundere penală a cetăţenilor R.M., recrutaţi de serviciul de spionaj străin pentru activitate duşmănoasă contra R.M., dacă ei n-au comis nici un fel de acţiuni pentru a îndeplini sarcina criminală primită şi au declarat autorităţilor despre legătura lor cu serviciul de spionaj străin. În alin.3 al art.188 se indică că persoana ce a dat mită e liberată de răspundere penală, dacă mita i-a fost estorcată sau dacă, după darea mitei, această persoană a declarat benevol cele întâmplate.
      Persoana vinovată poate fi liberată de răspundere penală la etapa intentării procesului penal, în procesul examinării cauzei şi dezbaterilor judiciare, însă până ce judecata se va izola în camera de consiliu pentru a determina sentinţa de condamnare.
     După conţinutul juridic, prin liberarea de răspundere penală se înţelege liberarea vinovatului de toate consecinţele juridice ale infracţiunii, direct de  pedeapsa şi  antecedentele  penale. Liberarea  de  răspundere  penală nu înseamnă  declararea  persoanei  nevinovate  şi  nu o  absolvă pe aceasta de
răspunderea materială pentru săvârşirea faptei şi de sancţiunile  administrative şi disciplinare. Forma procesuală de liberare de răspundere penală constă în încetarea procesului penal. Persoanei i se reîntorc toate obiectele, documentele şi lucrurile confiscate.
     Liberarea de răspundere penală poate consta în renunţarea instanţei de judecată de a intenta dosarul penal, în clasarea cauzei sau în renunţarea de a pronunţa sentinţa.
     Prin liberarea de răspundere penală se înţelege actul organelor justiţiei, la latitudinea cărora, pe baza stabilirii gradului socialmente periculos nu prea mare, atât al infracţiunii săvârşite, cât şi al persoanei vinovate, liberează persoana respectivă de aprecierea negativă dată de stat faptei infracţionale, care urma să fie exprimată în sentinţa de condamnare.
      Proiectul noului Cod penal în art. 54 prevede liberarea de răspundere penală :
      Persoana care a săvârşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către instanţele judecătoreşti în cazurile:
·        minorilor (art. 55) ;
·        atragerii la răspundere administrativă (art. 56) ;
·        renunţării de bunăvoie la săvârşirea infracţiunii (art. 57) ;
·        căinţei active a infractorului (art. 58) ;
·        împăcării cu victima (art.59) ;
·        schimbării situaţiei (art. 60) ;
·        prescripţiei atragerii le răspundere penală (art. 61).
      Deci, în proiectul noului Cod penal sunt prevăzute alte condiţii de liberare de răspundere penală, ceea ce demonstrează că se merge pe alte căi mai progresive în ce priveşte liberarea de răspundere penală.

           2. Prescripţia tragerii la răspundere penală.

       Prin prescripţia tragerii la răspundere penală se înţelege liberarea de răspundere penală a persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunii, dacă din momentul săvârşirii ei au expirat termenele indicate în lege şi dacă curgerea prescripţiei n-a fost întreruptă de săvârşirea unei noi infracţiuni sau de încălcarea altor condiţii indicate în legea penală.
      Prescripţia constă în situaţia când se înlătură răspunderea penală prin stingerea dreptului statului de a pedepsi şi a obliga infractorul de a suporta consecinţele faptei sale după trecerea unui interval de timp de la data săvârşirii infracţiunii, indiferent dacă fapta a fost ori nu descoperită ori infractorul identificat.
     Cu cât mai puţin timp trece din ziua săvârşirii infracţiunii până la aplicarea pedepsei penale, cu atât este mai mare eficacitatea aplicării pedepsei. Şi invers, pedepsirea persoanei după un termen îndelungat de la săvârşirea infracţiunii este, de regulă, iraţională din punct de vedere al atingerii scopurilor pedepsei penale, prevăzute de art. 20 C.P. al R.M.
     Temeiul liberării de răspundere penală, conform art. 46 C.P. al R.M., constă în faptul că, datorită expirării unor anumite termene din momentul săvârşirii infracţiunii, pericolul social sau îşi pierde complet valoarea, sau se micşorează în aşa măsură că devine iraţional de tras la răspundere penală persoana respectivă.   
      Legea penală prevede diferite termene ale prescripţiei răspunderii penale, a căror durată e deteminată de gravitatea infracţiunii, ce se reflectă în natura pedepsei şi limitele de aplicare ale acesteia, prevăzute în normele de incriminare.
        Legislaţia penală a Republicii Moldova prevede două modalităţi de prescripţie ale tragerii la răspundere penală:
1.  termene diferenţiate, ale căror durată depinde de gravitatea infracţiunii săvârşite ;
2.  termen general, stabilit în mărime de 15 ani pentru toate infracţiunile.
      Prescripţia diferenţiată. Dacă persoana ce a săvârşit infracţiunea nu se sustrage de la anchetarea penală şi judecată, atunci ea nu poate fi trasă la răspundere penală, când din ziua săvârşirii infracţiunii au trecut, conform articolului 46 C.P. al R.M., următoarele termene de prescripţie :
1.     1 an din ziua săvârşirii infracţiunii pentru care, conform C.P., nu poate fi aplicată o pedeapsă mai severă decât amenda ;
2.      3 ani din ziua săvârşirii infracţiuni pentru care, conform C.P., poate fi aplicată privaţiunea de libertate pe un termen de până la 2 ani ;
3.     5 ani din ziua săvârşirii infracţiunii pentru care, conform C.P., poate fi aplicată privaţiunea de libertate până la 5 ani ;
4.     10 ani din ziua săvârşirii infracţiunii pentru care, conform C.P., poate fi aplicată o pedeapsă mai severă decât privaţiunea de libertate  până la 5 ani ;
5.     15 ani din ziua săvârşirii infracţiunii pentru care, conform C.P., poate fi aplicată o pedeapsă mai severă decât privaţiunea de libertate până la 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.
      Prescripţia nediferenţiată. Dacă persoana ce a săvârşit infracţiunea se sustrage de la anchetă şi judecată, atunci ea poate fi trasă la răspundere penală, când din timpul săvârşirii infracţiunii au trecut 15 ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni.
     Excepţia de la regulile generale ale prescripţiei constă în faptul că, conform dreptului internaţional, criminaliştii fascişti ce au săvârşit infracţiuni militare sau contra păcii şi omenirii, trebuie judecaţi şi pedepsiţi indiferent cât timp a trecut de la data săvârşirii crimei.  
      La calcularea prescripţiei instanţa de judecată trebuie să se călăuzească în primul rând de limita maximă a sancţiunii aricolului corespunzător al Codului penal.
     Termenele de prescripţie legală încep să decurgă de la data săvârşirii infracţiunii, din cadrul acesta făcând parte şi ziua săvârşirii faptei. În cazul infracţiunilor continuate sau prelungite, termenul de prescripţie începe să fie calculat de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, a epuizării acesteia, care marchează ziua săvârşirii faptei ca şi în cazul infracţiunilor de obicei. În situaţia complicităţii, termenele de prescripţie decurge pentru toţi participanţii de la data săvârşirii faptei de către autor, indiferent de data prestării contribuţiei de către ceilalţi participanţi.
      Potrivit punctului 2 al art. 46 C.P. al R.M., curgerea prescripţiei se întrerupe, dacă până la expirarea termenelor de prescripţie indicate în alin.1 al art. 46 C.P. persoana va săvârşi aşa o infracţiune, pentru care, conform Codului penal, poate fi stabilită privaţiunea de libertate pe un termen mai mare de doi ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvârşirii infracţiunii noi.
      Prin suspendarea curgerii prescripţiei se înţelege că timpul care a expirat de la săvârşirea primei infracţiuni până la momentul săvârşirii noii infracţiuni îşi pierde importanţa sa juridică şi prescripţiile pentru prima şi a doua infracţiune încep a curge concomitent din momentul săvârşirii infracţiunii a doua.
      Alin. 3 al art. 46 C.P. stabileşte că prescripţia se consideră suspendată, dacă persoana ce a săvârşit infracţiunea, se sustrage de la anchetă sau judecată. În aceste cazuri prescripţia intră în vigoare din nou din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Sustragerea persoanei de la anchetă sau judecată este o probă convingătoare a faptului că pericolul social al persoanei se menţine şi, prin urmare, ea trebuie trasă la răspundere penală.
     Dacă curgerea prescripţiei a fost întreruptă de săvârşirea unei noi infracţiuni, durata termenului, în cursul căruia persoana s-a sustras de la anchetă sau judecată, nu se include în termenele prescripţiei, inclusiv până la momentul reţinerii ei sau până la momentul autodenunţării. După aceasta curgerea prescripţiei reîncepe, şi în termenul prescripţiei se include şi durata termenului, în cursul căruia persoana s-a sustras de la anchetă sau judecată.
      Însă în conformitate cu dispoziţiile art. 46 C.P., persoana nu poate fi trasă la răspundere penală, dacă din momentul săvârşirii infracţiunii au trecut 15 ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni, chiar dacă persoana s-a sustras de la anchetă sau judecată.
      Liberarea de răspundere penală în urma expirării termenului de prescripţie se înfăptuieşte :
1.     la etapa anchetei prealabile printr-o hotărâre a organului de cercetare penală, a anchetatorului, procurorului despre încetarea procesului penal ;
2.     la etapa transmiterii materialelor în judecată prin intermediul deciziei instanţei de judecată despre încetarea pedepsei penale .
     Dacă termenul de prescripţie a expirat şi este descoperit la etapa dezbaterilor judiciare, atunci procesul continuă până la sfârşit, instanţa de judecată dă o sentinţă de condamnare cu menţiunea că condamnatul este liberat de răspundere penală. Nu se admite încetarea procesului dacă învinuitul se opune acestui lucru, în cazul dat procesul continuă în mod obişnuit.

            3. Liberarea de răspundere penală datorită
            schimbării situaţiei.

     Conform alin.1 al art. 48 C.P., persoana ce a săvârşit o faptă, ce conţine indicii de infracţiune, poate fi liberată de răspundere penală dacă se va constata că la data cercetării sau judecării cauzei, datorită schimbării situaţiei, fapta săvârşită de către persoană şi-a pierdut caracterul social periculos sau că această persoană a încetat a mai fi social periculoasă.
      Acest pericol prevede două cazuri independente, dar foarte asemănătoare după sens şi conţinut, de liberare de răspundere penală :
1.     datorită schimbării situaţiei fapta săvârşită şi-a pierdut caracterul social periculos. În cazul dat se produc unele schimbări de ordin obiectiv, în urma cărora fapta social periculoasă săvârşită anterior, în noile condiţii obiective pierde caracterul social periculos. În condiţiile noi fapta pate fi considerată ca delict administrativ sau disciplinar ;
2.     această persoană a încetat a mai fi social periculoasă. Acest caz, de asemenea, se caracterizează prin modificări reale survenite în condiţiile obiective exterioare, însă aceste modificări se referă numai la circumstanţele ce-l caracterizează pe infractor în momentul săvârşirii infracţiunii. De exemplu, când persoana ce a săvârşit o infracţiune a fost recrutată în serviciul militar activ, astfel ea nefiind social periculoasă pentru societate.
      Comun pentru aceste două cazuri este faptul că modificările date caracterizează şi se referă la o persoană concretă. Ambele cazuri de liberare de răspundere penală sunt luate în consideraţie dacă schimbarea situaţiei s-a petrecut ori la momentul anchetei prealabile sau a dezbaterilor judiciare, sau mai târziu în timpul procedurii în faţa instanţei de judecată.
      Una din cele mai răspândite greşeli în aplicarea acestei modalităţi de liberare de răspundere penală în practica organelor de anchetare şi judiciare se comite atunci când de la data comiterii infracţiunii adesea survin unele schimbări de situaţie şi de care nu se ţine cont la examinarea definitivă a cauzei. Deseori temeiul liberării de răspundere penală prevăzut de alin.1 al art.48 C.P. este formulat ca "iraţionalitatea tragerii la răspundere penală". Această practică a fost susţinută şi de teoreticienii dreptului penal. D. O. Han-Magomedov susţine: "Drept schimbare a situaţiei poate fi considerată repararea totală a pagubei cauzate sau înlăturarea daunei pricinuite de infracţiunea săvârşită, sau existenţa a mai multor cauze atenuante". Dar aceste cauze nu schimbă prin nimic caracterul periculos al infracţiunii săvârşite.
     Trăsătura generală a schimbărilor de situaţie sus-menţionate constă în faptul că ele au loc independent de dorinţa şi voinţa persoanei vinovate şi se referă nu numai la o persoană concretă, dar se extinde, în aceeaşi măsură, şi asupra tuturor cetăţenilor ţării sau locuitorilor unui judeţ anumit, sau asupra tuturor locuitorilor unei întreprinderi sau organizaţii.
      Restituirea pagubei cauzei, cererea de scuze sau alte forme de căinţă nu se referă la art.48 C.P. şi nu prezintă temeiuri de liberare de răspundere penală. Cu toate că legea nu prevede cercul de infracţiuni pentru care e posibilă liberarea de răspundere penală datorită schimbării situaţiei, practica judiciară demonstrează că aceasta e posibilă numai în cazul săvârşirii infracţiunii ce nu prezintă un grad sporit de pericol social. Liberarea de răspundere penală conform alin.1 al art.48 C.P. este incontestabilă. Ea nu necesită stabilirea anumitor cerinţe pentru comportamentul ulterior al persoanei şi nu prevede aplicarea unor măsuri de înrâurire obştească faţă de persoana dată.
      Problema privind liberarea de răspundere penală în urma schimbării situaţiei poate fi examinată la etapa cercetării penale şi în timpul examinării dosarului în instanţa de judecată. Anchetatorul penal, procurorul, instanţa de judecată, organul de cercetare penală cu consimţământul procurorului au dreptul să înceteze procesul penal în urma schimbării situaţiei.
      Alin.2 al art.5 Cod de procedură penală (C.P.P.) al R.M. precizează că clasarea proceselor penale, în temeiurile menţionate în prezentul articol, nu se admite dacă persoana ce a săvârşit o faptă, ce are indicii de infracţiune, obiectează împotriva acestui lucru. Aici cercetarea cauzei continuă în mod obişnuit.  
      Conform alin.3 al art.48 C.P., persoana, ce a săvârşit o faptă ce conţine indicii de infracţiune fără a prezenta un mare pericol social, poate fi liberată de răspundere penală dacă se va găsi că corectarea şi reeducarea ei e posibilă fără aplicarea pedepsei penale. În cazul dat, conform legislaţiei penale a Republicii Moldova poate fi primită una din hotărârile:
1.     atragerea persoanei la răspundere administrativă (art.48/1 C.P. al R.M.);
2.     trimiterea materialelor dosarului spre examinare comisiei pentru minori (art.10 C.P. al R.M.) ;
3.  încredinţarea persoanei pe chezăşie (art.50 C.P. al R.M.).

     4.Liberarea de răspundere penală cu atragerea                                                              la răspundere administrativă.

     Art. 48/1 C.P. prevede că persoana, ce a săvârşit o fapră ce conţine indicii de infracţiune, fără a prezenta un mare pericol social şi pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate pe un termen nu mai mare de un an sau o altă pedeapsă mai uşoară, poate fi absolvită de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă, dacă se va găsi că corectarea şi reeducarea ei e posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.
      Deci, cerinţa de bază la liberarea de răspundere penală cu atragerea la răspundere administrativă este săvârşirea unei infracţiuni ce nu prezintă grad sporit de pericol social şi pentru care legea prevede privaţiunea de libertate nu mai mare de 1 an de zile sau o altă pedeapsă mai uşoară. Persoanele liberate de răspundere penală în cazul dat pot fi supuse aplicării sancţiunii administrative :
   1. amenda de până la 25 salarii minime ;
   2. arest de până la 30 zile.
      Aceste modalităţi de liberare de răspundere penală pot fi aplicate numai în următoarele cazuri:
1.     când persoana a săvârşit o faptă ce conţine indicii de infracţiune, dar nu prezintă un mare pericol social ;
2.     numai persoanelor pentru care se va găsi că corectarea şi reeducarea lor este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.
      Această modalitate de liberare de răspundere penală poate fi stabilită persoanei de către organul de anchetă, anchetatorul penal sau de către procuror. În aceste cazuri ancheta penală sau cercetarea preliminară trebuie să fie terminată printr-o hotărâre motivată cu privire la încetarea procesului penal şi transmiterea materialelor în instanţa de judecată pentru aplicarea unei sancţiuni administrative. În asemenea mod poate proceda şi instanţa de judecată, care în baza aceloraşi temeiuri are dreptul să întrerupă dosarul penal intrat în judecată, arătând în mod obligatoriu în hotărâre motivele întreruperii.
      Dosarul penal poate fi suspendat conform art.48/1 C.P. numai când persoana recunoaşte singură vinovăţia sa. În caz contrar nu vor fi atinse scopurile de bază ale pedepsei: corectarea şi reeducarea persoanei ce a săvârşit infracţiunea.
      Instanţa de judecată are dreptul de a înceta procesul penal cu atragerea persoanei la răspundere administrativă, acest fapt este adus la cunoştinţa persoanei în privinţa căreia a încetat procesul, şi părţii vătămate, şi reprezentantului ei. Aceste persoane au dreptul timp de 7 zile de a ataca încheerea instanţei de judecată la instanţa ierarhic superioară. Înainte de clasarea procesului penal, trebuie să i se lămurească persoanei esenţa faptei ce are indicii de infracţiune, temeiul liberării de răspundere penală şi dreptul de a obiecta contra clasării procesului pe acest temei. Clasarea procesului penal în baza temeiului arătat nu se admite dacă persoana, ce a săvârşit o faptă ce are indicii de infracţiune, obiectează împotriva acestui lucru. În cazul dat, examinarea cauzei continuă într-un mod obişnuit.     

          5.Liberarea de răspundere penală cu încredinţarea celui vinovat pe chezăşie. 

      Liberarea de răspundere penală cu încredinţarea celui vinovat pe chezăşie organizaţiei obşteşti sau colectivului de muncă este una dintre cele mai efective forme de participare a organizaţiilor obşteşti la reeducarea şi corijarea infractorilor.
      Art.50 C.P. al R.M. prescrie că, dacă potrivit circumstanţelor cauzelor, fapta ce conţine indicii de infracţiune săvârşită de o persoană şi însăşi persoana nu prezintă un mare pericol social, atunci în urma demersului din partea unei organizaţii obşteşti sau a colectivului de muncă, această persoană poate fi liberată de răspundere penală şi încredinţată pe chezăşie spre corectare şi reeducare organizaţiei obşteşti sau colectivului de muncă ce a făcut demersul. Vinovatul încredinţat pe chezăşie poate fi liberat de răspundere penală numai când instanţa de judecată ajunge la concluzia că realizarea scopurilor penale sunt posibile fără aplicarea pedepsei penale. Persoana poate fi încredinţată pe chezăşie numai dacă ea a săvârşit o faptă ce nu prezintă un grad sporit de pericol social şi dacă persoana nu a fost declarată social periculoasă. Pentru determinarea gradului de pericol social al infracţiunii o importanţă mare o are obiectul atentării, consecinţele survenite, metoda, locul, timpul, motivul şi scopul infracţiunii. Este necesar ca persoana vinovată să-şi recunoască vinovăţia sa şi ca să nu insiste asupra cercetării dosarului în instanţa de judecată.
      Conform alin.2 al art.50 C.P., nu poate fi încredinţată pe chezăşie persoana ce a săvârşit pentru a doua oară o infracţiune intenţionată, şi persoana ce în trecut a mai fost luată pe chezăşie în legătură cu săvârşirea infracţiunilor, şi persoana ce nu se consideră vinovată sau din aceleaşi motive insistă asupra examinării cauzei de către instanţa de judecată.
     Încredinţarea pe chezăşie a persoanei, anterior condamnată pentru infracţiuni imprudente, este legitimă. Se permite şi încredinţarea pe chezăşie a persoanei ce anterior a săvârşit o infracţiune, dacă au expirat termenii de prescripţie de atragere la răspundere penală stabiliţi de Codul penal pentru fapta dată şi persoana anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată, dacă au fost stinse sau ridicate antecedentele penale.
      O condiţie obligatorie pentru această formă a liberării de răspundere penală este prezenţa cererii organizaţiei obşteşti sau a colectivului de muncă cu rugămintea de a i se încredinţa persoana vinovată pe chezăşie. Aceasta trebuie să fie luată la adunarea generală a organizaţiei, întreprinderii, instituţiei şi să fie primită cu majoritatea de voturi. Nu se admite cazul când cererea despre transmiterea persoanei pe chezăşie este primită de administraţia organizaţiei, întreprinderii, instituţiei. Instanţa de judecată are dreptul să înceteze procesul penal cu încredinţarea persoanei pe chezăşie, despre aceasta fiind înştiinţată persoana vinovată şi persoana vătămată şi reprezentanţii lor, care, timp de 7 zile, au dreptul să atace decizia instanţei de judecată.
      Dacă timp de 1 an persoana încredinţată pe chezăşie nu a îndreptăţit încrederea colectivului, nu a respectat promisiunea de a se corecta sau a părăsit locul de muncă în scopul de a se sustrage de la înrâurirea obştească, atunci întreprinderea, organizaţia sau instituţia dată adoptă o hotărâre prin care renunţă la chezăşie şi este transmisă instanţei de judecată, care urmează să examineze problema privind răspunderea penală a persoanei. În cazul dat, procesul penal poate fi redeschis printr-o încheere a instanţei de judecată. Dacă persoana luată pe chezăşie în perioada termenului acestuia sau timp de un an de zile după trecerea acestui termen va săvârşi o infracţiune, atunci faptul dat va fi considerat ca o circumstanţă agravantă conform punctului 13 al art. 38 C.P. al R.M. şi va purta răspundere penală pentru cumul de infracţiuni conform art.39 C.P. al R.M.

       6.Liberarea de răspundere penală a minorilor.

     Conform art.10 C.P. al R.M., persoana în vârstă de sub 18 ani, care a săvârşit o infracţiune ce nu prezintă un mare pericol social, poate fi liberată de răspundere penală dacă corectarea ei este posibilă fără aplicarea pedepsei penale.
      Liberarea de răspundere penală poate fi aplicată numai faţă de persoanele ce au săvârşit infracţiuni fiind în vârstă de la 16 la 18 ani sau în vârstă de la 14 la 16 ani, care au săvârşit infracţiuni din cadrul celor enumerate în alin.2 al art.10 C.P. Când persoana nu are vârsta răspunderii penale, procesul nu poate fi pornit, iar cel pornit trebuie să înceteze.
      Temeiuri ale liberării de răspundere penală a minorilor sunt:
   1. săvârşirea unei fapte ce nu prezintă un grad sporit de pericol social ;
   2. prezenţa pericolului social redus al infractorului, astfel ca să poată fi corectat fără aplicarea pedepsei penale.
       Organele de anchetare şi judiciare pot stabili că infracţiunea nu prezintă un mare pericol social numai pe baza cercetării multiaspectuale a tuturor circumstanţelor cauzei. Pentru aprecierea gravităţii faptei ilicite trebuie de luat în considerare nu  numai caracterul infracţiunii şi al consecinţelor infracţionale, dar şi natura acţiunilor concrete săvârşite de făptuitor.
      La aprecierea personalităţii infractorului o importanţă hotărâtoare îl are rolul şi gradul participării lui la săvârşirea de către un grup de persoane, atitudinea lui faţă de învăţătură, muncă, comportarea în societate, la locul de trai, în familie, atitudinea lui faţă de infracţiunea săvârşită, recunoaşte sau nu vinovăţia sa etc.
      Dacă instanţa de judecată va considera că corectarea persoanei în vârstă de până la 18 ani e posibilă fără aplicarea pedepsei penale când aceasta a săvârşit o infracţiune ce nu prezintă un grad sporit de pericol social, ea poate aplica în această situaţie măsuri de constrângere cu caracter educativ, care de fapt nu reprezintă o pedeapsă penală. Dacă sunt prezente condiţiile de mai sus, atunci minorul trebuie liberat de răspundere penală cu trimiterea materialului dosarului comisiei pentru minori, care va examina problema aplicării măsurii de constrângere cu caracter educativ. Învinuitul şi reprezentantul legal al acestuia, victima şi reprezentantul ei sunt înştiinţaţi despre încetarea procesului înainte de trimiterea lui spre examinare comisiei pentru minori. Timp de 7 zile aceste persoane au dreptul de a ataca încheerea instanţei de judecată în instanţa ierarhic superioară.
      Art. 60 C.P. al R.M. conţine măsurile de constrângere cu caracter educativ ce se aplică faţă de minori în cazul liberării lor de răspundere penală :
1. obligaţia persoanei de a cere scuze părţii vătămate în mod public sau sub o altă formă stabilită de către instanţa de judecată ;
2. mustrarea sau mustrarea severă ;
3. avertismentul ;
4. încredinţarea minorului pentru supravegherea severă părinţilor sau persoanelor ce-i înlocuiesc ;
5. încredinţarea minorului pentru supraveghere unui colectiv de muncă, organizaţii obşteşti cu consimţământul acestora sau unor cetăţeni la cererea lor ;
6. interimarea minorului într-o instituţie specială de învăţământ şi de educaţie ;
7. obligaţia minorului ce a împlinit vârsta de 16 ani să repare dauna cauzată dacă el are un câştig propriu şi dacă dauna nu depăşeşte un salariu minim sau obligaţia să repare prin munca sa dauna materială cauzată dacă ea nu de păşeşte suma de un salariu minim. În cazul când aceasta depăşeşte suma de un salariu minim, repararea daunei se înfăptuieşte pe calea unei acţiuni civile. 
      Clasarea procesului penal nu se admite dacă persoana ce a săvârşit o faptă ce conţine indicii de infracţiune se opune acestui lucru. În cazul dat, procesul penal continuă în mod obişnuit.     

7.Liberarea de răspundere penală ca
       rezultat al actului de amnistie.

     Amnistia este o modalitate de liberare de răspundere şi pedeapsă penală. Termenul de amnistie din grecească "amnestia", înseamnă "a da uitării", "a uita".
       Conform art. 66, punctul p) al Constituţiei Republicii Moldova, actele de amnistie pot fi emise de Parlamentul R.M. Amnistia este actul organului suprem al puterii de stat prin care se înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării pentru infracţiunile ce se încadrează în dispoziţiile sale, fiind săvârşite înainte de apariţia sa. Prin actul de amnistie nu se abrogă o normă oarecare din partea specială a Codului penal, faptele continuă să fie prevăzute de lege urmând a fi sancţionate dacă ele nu cad sub incidenţa amnistiei. Amnistia, neanulând sentinţa instanţei de judecată, absolvă persoana de pedeapsa stabilită de instanţa de judecată sau o înlocuieşte cu alta mai blândă. Amnistia este o cauză legală ce înlătură răspunderea penală şi consecinţele condamnării. Amnistia operează asupra faptelor, înlăturând răspunderea penală pentru acestea şi nu asupra persoanei infractor ca în cazul graţierii.
       Amnistia reflectă imperatismele umanismului şi încrederea statului faţă de persoanele ce au săvârşit infracţiuni.
      Art. 53 al C.P. al R.M. prevede amnistia. Alin.1 al art.53 prevede că amnistia este actul ce are ca efect absolvirea de răspundere penală sau de pedeapsă penală, fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei într-o pedeapsă mai blândă.
Alin.2 al art.53 spune că amnistia poate fi de asemenea aplicată şi pedepselor complementare, dar nu produce efecte asupra amenzilor încasate şi asupra măsurilor de constrângere cu caracter medical.
      Alin.3 al art.53 prevede că amnistia se acordă de către Parlament unui cerc nedeterminat individual de persoane. Acest alineat a fost introdus prin Legea din 18 noiembrie 1999, fiind publicată în Monitorul Oficial din 6 ianuarie 2000.
      De obicei, amnistiile sunt emise în legătură cu anumite evenimente, date remarcabile din istoria social-politică a ţării.
      Actul de amnistie se extinde asupra unei anumite categorii de criminali, care nu sunt desemnaţi individual, dar care au săvârşit o anumită categorie de infracţiuni pentru care se acordă amnistia sau cărora le-au fost aplicate modalităţi asemănătoare de pedeapsă penală.
      Potrivit  regulii  generale,  amnistia  se  referă  numai  la  categoria  de
infracţiuni care nu prezintă un mare pericol social, precum şi la o  anumită
categorie de persoane ce au săvârşit infracţiuni (invalizi, minori etc.).
Amnistia se extinde numai asupra acelor persoane ce au săvârşit infracţiuni strict concretizate în actul de amnistie şi numai asupra faptelor comise până la emiterea actului de amnistie. Amnistia nu liberează de răspundere penală persoanele ce au săvârşit infracţiuni după emiterea actului de amnistie sau care la această dată nu au terminat săvârşirea infracţiunilor în cazul infracţiunilor continui şi prelungite. În cazul infracţiunilor continui şi prelungite a căror activitate se prelungeşte în timp, momentul epuizării ce marchează data lor de săvârşire trebuie să aibă loc înainte de apariţia actului de amnistie. Persoanele ce cad sub incidenţa amnistiei sunt liberate de pedeapsa principală şi complementară dacă ultima n-a fost executată până la intrarea în vigoare a legii privind amnistia. Materialele în privinţa persoanelor ce urmează să fie amnistiate, faţă de care în modul stabilit le-a fost prescris tratamentul antialcoolic, narcomanic, privind bolile venerice se examinează după terminarea cursului de tratament la cel mult peste 5 luni de la data publicării legii despre amnistie.
       Persoanele, asupra cărora se extinde acţiunea amnistiei, sunt eliberate indiferent de etapa la care se află dosarul penal. Dacă dosarul penal privind infracţiunea concretă încă nu a fost intentat până la emiterea actului de amnistie prin care se decide liberarea de pedeapsă penală pentru asemenea infracţiuni, atunci este inadmisibilă lansarea lui, iar unele categorii de cauze penale aflate deja în instanţele de judecată, dar care încă nu au fost examinate, urmează a fi clasate. Dacă cauza penală se află în stadiul dezbaterilor judiciare, instanţa de judecată duce până la capăt procesul penal, pronunţă sentinţa de liberare sau de condamnare, însă liberează complet persoana de executarea pedepsei prevăzută de lege.
       Amnistia poate să absolve de răspundere şi de pedeapsă penală atât totală, cât şi parţială. Ea poate libera persoana de pedepsele complementare,
precum şi să decidă absolvirea consecinţelor penale ale condamnării.
       Însă, luând în consideraţie că emiterea actului de amnistie nu înseamnă recunoaşterea persoanei ca fiind nevinovată de săvârşirea infracţiunii cu toate urmările ce derivă din aceasta, ci o liberare de executarea ulterioară a răspunderii penale de către aceasta, legea procesual-penală prevede o anumită procedură de suspendare a dosarului penal în baza actului de amnistie. În special, dosarul penal nu poate fi suspendat dacă persoana nu recunoaşte că este vinovată de săvârşirea infracţiunii şi face o contestaţie. În acest caz procesul se desfăşoară în mod obişnuit, anchetatorul examinează dosarul până la formularea rechizitoriului de învinuire şi-l transmite în judecată, care examinează cauza ca de obicei şi în timpul dezbaterilor judiciare inculpatul poate să obţină achitarea publică, dacă, însă el este declarat vinovat va fi liberat conform actului de amnistie – instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă de condamnare cu liberarea condamnatului de pedeapsa penală conform punctului 4, alin.1 al art.5 Cod de procedură penală al R.M.
      Parlamentul Republicii Moldova a adoptat următoarele legi cu privire la amnistie:
·        Legea Republicii Moldova privind amnistia în legătură cu adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, din 29 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5 din 15 septembrie 1994;
·        Legea Republicii Moldova privind amnistia în legătură cu aniversarea a cincea de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, din 24 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56 din 22 august 1996 ;
·        Legea Republicii Moldova privind amnistia unor categorii de persoane, din 20 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70 din25 iulie 1998 ;
·        Legea Republicii Moldova privind amnistia în legătură cu aniversarea a cincea de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, nr. 561 din 29 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93 din 20 august 1999.
      Prin toate aceste legi cu privire la amnistie au fost amnistiaţi următorii condamnaţi:
 - participanţii la cel de-al doilea război mondial şi la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
 - foştii ostaşi-internaţionalişti participanţi la acţiunile de luptă în Afganistan, participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, persoanele din rândurile victimelor represiunilor politice ;
 - persoanele decorate cu ordine şi medalii ale R.M. şi cu alte distincţii echivalente cu acestea ;
 - persoanele în vârstă de până la 18 ani ce au săvârşit infracţiuni şi care anterior nu au fost deţinute în colonii de reeducare prin muncă ;
 - invalizii de gradele unu, doi şi trei;
 - persoanele a căror parte neexecutată din termenul pedepsei nu depăşeşte un an ;
 - bărbaţii ce au depăşit vîrsta de 60 ani ;
 - femeile : -   care au depăşit vârsta de 55 ani;
-         care au copii sub 18 ani sau soţ invalid de gradul unu sau doi ;
-         gravide ;
                  -  văduve ale celor căzuţi în al doilea război mondial sau în acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a R.M., ale foştilor ostaşi-internaţionalişti ce au participat la acţiunile de luptă din Afganistan sau pe teritoriul altor ţări, ale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, ale victimelor represiunilor politice şi ale persoanelor ce şi-au pierdut viaţa în timpul exercitării funcţiei de menţinere a ordinii publice şi de apărare a altor interese ale statului.
      Prin legea din 15 septembrie 1994 s-au mai amnistiat persoanele condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de până la 5 ani, la pedeapsă non-privativă de libertate pentru persoanele ce n-au fost deţinute în instituţii de reeducare prin muncă ; s-a redus partea rămasă a termenului privaţiunii de libertate : privaţiune de libertate pe un termen de 10 ani şi pedeapsă non-privativă de libertate – cu o treime ; privaţiune de libertate de peste 10 ani – cu o pătrime.
      Prin legea din 22 august 1996 sau mai amnistiat persoanele condamnate la privaţiune de libertate de până la 6 ani, de pedeapsa non-privativă de libertate a persoanelor ce anterior n-au fost deţinute în penitenciare ; s-a redus cu o treime restul termenului neexecutat persoanelor condamnate la privaţiune de libertate de până la 10 ani şi persoanelor condamnate la pedeapsă non-privativă de libertate ; s-a redus cu o pătrime restul termenului neexecutat persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de peste 10 ani.
      Prin legea din 25 iulie 1998 s-au mai amnistiat persoanele condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de 5 ani, privaţiune de libertate pe un termen de 7 ani cu minimum jumătate de termen executat ; s-au transferat din coloniile de corectare cu regim comun, înăsprit şi riguros în colonii-aşezări persoanele condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de până la 10 ani ce au executat o treime din pedeapsă.
      Prin legea din 20 august 1999 au mai fost amnistiate persoanele condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de 5 ani, la privaţiune de libertate pe un termen de până la 7 ani ce au executat minimum o doime din termen ; s-au absolvit de pedeapsă penală persoanele ce au săvârşit infracţiuni din imprudenţă şi sunt condamnaţi la privaţiune de libertate de până la 10 ani şi persoanele cărora le rămăsese de executat nu mai mult de un an ; termenul privativ de libertate de peste 10 ani s-e redus la jumătate persoanelor condamnate pentru infracţiuni imprudente ; s-a redus cu o treime termenul privativ de libertate persoanelor condamnate pe un termen
de până la 10 ani.

                               8.Bibliografia

      Codul Penal al Republicii Moldova din 1964.
      Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 1964.
      Macari Ivan ”Dreptul penal al Republicii Moldova”, partea generală, Chişinău, 1999.
      A.Borodac, V.Bujor s.a. ”Drept penal”, partea generală, Chişinău, 1994.
      Corneliu Tureanu ”Raspunderea juridică pentru faptele penale savârşite de minori”, Bucureşti, 1995.
      Хан-Магомедов Д. О. ”Освобождение от наказания”, Москва, 1964.
      Манцев И. ”Условия освобождения от уголовной ответственности”, Ленинград, 1979.
      Гусева Е. ”Освобождение от уголовной ответственности с применением мер административного воздействия”, Москва, 1979.
      Legea Republicii Moldova privind amnistia în legătură cu adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, din 29 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5 din 15 septembrie 1994.
      Legea Republicii Moldova privind amnistia în legătură cu aniversarea a cincea de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, din 24 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56 din 22 august 1996.
      Legea Republicii Moldova privind amnistia unor categorii de persoane, din 20 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70 din25 iulie 1998.
      Legea Republicii Moldova privind amnistia în legătură cu aniversarea a cincea de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, nr. 561 din 29 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93 din 20 august 1999.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu