joi, 16 august 2012

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR


Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale ale contremporaneităţii cu care toate statele se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică.

“Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat şi fondurilor speciale extra bugetare de către persoanele fizice şi juridice române sau străine, denumite în continuarea contribuabili”1).
În toate timpurile, multitudinea obigaţiilor pe care le impun legile fiscale contribuabililor, au făcut să stimuleze ingeniozitatea acestora în a inventa diverse procedee de eludare a legilor fiscale.
În cazul evaziunii, contribuabilul încearcă să se plaseze într-o poziţie cât mai favorabilă, pentru a beneficia cât mai  mult de avantajele oferite de reglementările fiscale în vigoare. Ingineria financiar fiscală utilizează cele mai moderne tehnici şi strategii: marketingul juridic al mediilor de afaceri interne şi internaţionale.2)
Diferiţi autori definesc conceptul de evaziune fiscală drept o sustragere de la impunere a meteriei impozabile.
În România problema evaziunii fiscale capătă un interes major în primul rând datorită existenţei unei economii cu o lipsă acută de capital, atât la nivel macroeconomic, unde fenomenul subcapitalizării este deosebit de presant.
De asemenea, tot lipsa de capital atrage după sine o situaţie precară a veniturilor care trebuie să alimenteze bugetul de stat şi care au ca menire finanţarea unor importante sectoare sociale (sănătate, învăţământ). În aceste condiţii limitarea într-o măsură cât mai mare a evaziunii fiscale ar avea un efect pozitiv asupra echilibrului bugetar.
Mijloacele folosite pentru sustragerea de la obligaţiile fiscale se prezintă sub multe forme:
-         procedee ilicite, pe de o parte,
-         simple neadevăruri, pe de altă parte
Evaziunea fiscală poate fi, ilicită, având şi un caracter fraudulos şi evaziune fiscală legală sau mai bine zis tolerată.

 Forme de manifestare a evaziunii fiscale

 Evaziunea frauduloasă sau ilicită

Prin evaziunea fiscală ilicită se înţelege acţiunea contribuabilului care încalcă o prescripţie legală cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cuvenite statului. Evaziunea fiscală este frauduloasă când contribuabilul, obligat să frunizeze date în sprijinul declaraţiei sale, recurge la disimularea meteriei impozabile sau folosirea altor căi de sustragere de la plata impozitului datorat.
În general este greu să se determine toate formele de evaziune de acest tip, ele fiind practic nelimitate şi într-o continuă chimbare datorită spiritului inventiv al contribuabililor. În activitatea fiscală există, însă, forme care se regăsesc mai frecvent şi de care trebuie să se ţină seama la cercetarea contabilă:
-         înregistrările realizate cu scopul de a micşora rezultatele;
-         înfiinţarea de conturi pasive cu nomenclaturi fictive;
-         înscrierea de cifre nereale în registrele contabile;
-         amortismentele nelegale şi amortismente la supraevaluări;
-         întocmirea de declaraţii false;
-         întocmirea de documente de plăţi fictive;
-         crearea de rezerve latente;
-         alcătuirea de registre contabile nereale;
-         nejustificarea cu documente legale a înregistrărilor;
-         trecerea în conturi personale a unor parţi din beneficiu;
-         reducerea cifrei de afaceri;
-         executarea de registre de evidenţe duble, un exemplar real şi altul fictiv;
-         diminuarea materiei impozabile rezultate din reducerea cifrei de afaceri prin înregistrarea în cheltuielile unităţii a unor cheltuieli cu caracter personal ale patronilor, sau înregistrarea de cheltuieli neefectuate în realitate;
-         falsificarea bilanţului, ca mijloc de fraudare a fiscului, care presupune o convenţie între patron şi contabilul şef, ei fiind astfel ţinuţi să răspundă solidar pentru fapta comisă.
În practică însă este incert şi foarte greu de delimitat evaziunea legală de cea ilegală, astfel că între legal şi ilegal nu există un zid chinezesc fix, ci o mişcare brauniană, ordonată de perfecţionarea legii. Se poate spune că există trei familii de contribuabili: una a celor cinstiţi (zona albă), a doua a celor necinstiţi (zona neagră) şi ultima (zona gri) a celor care scapă fiscului eventual, fie legitim prin abilitate (vid legislativ), fie ilegal prin acrobaţii sau abuz de lege, trecând de la o zonă la alta.

Evaziunea fiscală legală

Prin evaziunea legală se înţelege acţiunea contribuabilului de a ocoli legea, recurgând la o combinaţie neprevăzută a legilor şi deci „tolerată” prin scăparea din vedere.
Contribuabilii găsesc anumite mijloace şi exploatând insuficienţele legislaţiei eludează în mod „legal”, sustrăgându-se în total sau în parte plăţii impozitelor, tocmai datorită acestei insuficienţe a legislaţiei.
Procedând astfel, contribuabilii rămân în limita strictă a drepturilor lor şi statul nu se poate apăra decât printr-o legislaţie bine studiată, clară, precisă.
Un exemplu de evaziune fiscală legală este impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice pe baza unor norme medii de venit, impunere ce crează condiţii pentru contribuabilii care realizează venituri mai mari decât media, să nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă.
Un alt exemplu de evaziune legală care permite ca o parte de venit să scape de la impunere sunt facilităţile fiscale care se acordă agenţilor economici din anumite ramuri ale economiei la înfiinţarea sau pe parcursul desfăşurării activităţii sub forma unor scutiri de la plata T.V.A., la impozitul prevăzut pentru activităţi de export, accize, etc. sau reduceri de impozit pe profit.
Motivele principale ale fenomenului de evaziune se sintetizează astfel:
-         comportament negativ al contribuabililor;
-         necunoaşterea sau ignoranţa legislaţiei fiscale şi deci, a obligaţiilor care decurg din aplicarea legislaţiei;
-         interpreatarea sau aplicare eronată şi chiar abuzivă a legislaţiei fiscale;
-         munca clandestină manifestată cel puţin sub două forme activitate pe cont propriu, fără autorizaţie şi aşa numita „muncă la negru”.

În România fenomenul de evaziune fiscală cunoasşte dimenisuni relativ mari. „Aşa se face că economia subterană a înflorit continuu, iar persoanele care operează în acest domeniu plasează fondurile obţinute în ţări unde procesul de reciclare este mai sigur şi mai rapid decât cel în care politicile economice sănătoase permit randamente mai ridicate, dar există riscul intervenţiei autorităţilor statele.
 Se constată o creştere a activităţii de evaziune fiscală indentificată de organele de control, principalele aspecte referindu-se la sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor prin neevidenţierea corectă în contabilitate a operaţilor economice, înfiinţarea unor firme fantomă şi desfăşurarea de activităţi în numele acestora, distrugerea documentelor de evidenţă primară şi contabilă1).”
Analiza actualului sistem a scos în evidenţă faptul că manifestarea pe scară largă a evaziunii fiscale este determinată de o serie de factori printre care se numără: mărimea prelevărilor fiscale, politica sancţiunilor fiscale, nivel de organizare şi pregătire a aparatului fiscal.
Referitor la mărimea prelevărilor fiscale este vorba despre impozite ale căror cote sunt prea mari în raport cu baza impozabilă şi din acest motiv contribuabilii, persoanele care au obligaţia de a plăti aceste impozite statului, sunt tentaţi să nu îşi onoreze plăţile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale etc.
În ceea ce priveşte sancţiunile, acestea, sunt sub forma amenzilor şi penalităţilor. Statul majorează nivelul veniturilor bugetare prin încasarea de amenzi, penalităţi cât mai numeroase. Nivelul ridicat al penalităţilor şi amenzilor poate conduce la un blocaj financiar şi în final la închiderea mai multor unităţi economice.
Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii poate fi evitată, prin perfecţionarea şi îmbunătăţirea conţinutului legilor care au făcut-o posibilă.

Anexa nr.1

Tipologia răspunderii în Dreptul Financiar şi Fiscal

pentru executarea Bugetului public naţional

1.      Răspunderea „administrativă” (de drept administrativ) – fapte/ acţiuni/inacţiuni cu consecinţe asupra dimensiunii impozitelor/taxelor:
-          săvârşite de persoane fizice dar şi de persoane juridice;
-          disciplina financiară de execuţie a bugetului public naţional.
2.      Răspunderea administrativ – disciplinară (între un organ administrativ şi un funcţionar public, autor al unei abateri conform R.O.F) care nu este contravenţionalizată (nu are caracterul de contravenţie).
3.      Răspunderea “contravenţională”: acte şi fapte stabilite ca şi contravenţii de lege.
Exemple: evaziune fiscală, legea contabilităţii, controlul fiscal, vamă, impozit pe venit, regimul accizelor, taxe/impozite locale.
4.      Răspunderea “patrimonială”:
a)      materială: cade sub incidenţa Codului Muncii.
Exemplu: salariat într-o unitate economică:
-          decizie de imputare
-          angajament de plată
b)      civilă: pentru delicte la disciplina financiar-fiscală atât a contribuabililor cât şi a funcţionarilor publici vinovaţi de nerespectarea destinaţiilor publici.
5.      Răspunderea “penală”:
-          infracţiuni: fals, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni privind unele activităţi economice, infracţiuni privind regimul vamal, infracţiuni privind evaziune fiscală.
-          cazierul fiscal
6.      Particularităţi privind Răspunderea juridică: prin mijloace de Drept FISCAL:
a)      amenda fiscală pentru fraudarea veniturilor fiscale;
b)      suspendarea activităţii debitorului pentru 6 luni;
c)      penalităţile şi majorări de întârziere pentru neplata la termen.

Anexa nr.2

 

Tipologia infracţiunilor la regimul financiar fiscal


1.     Infracţiuni de fals intelectual şi material şi uz de fals:
-         fals în declaraţii (persoane fizice şi juridice);
-         omisiune a sesizării organelor judiciare: salariaţii funcţionari publici;
-         uz de fals.
2.     Infracţiuni contra patrimoniului public:
-         neglijenţa în serviciu;
-         furt;
-         abuz de încredere;
-         gestiune frauduloasă;
-         înşelăciune;
-         delapidare.
3.     Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice:
-         infracţiuni de deturnare de fonduri (schimbarea destinaţiei fondurilor/creditelor şi/sau claselor de cheltuieli publice aprobate de ordonatorii principali/secundari de credite.
4.     Infracţiuni la regimul vamal:
-         infracţiuni de contrabandă;
-         falsificarea actelor vamale, comerciale şi de transport.
5.     Infracţiuni privind combaterea evaziunii fiscale:
-         evidenţă financiar – contabilă nereală şi/sau refuzul de a o prezenta controlului/ inspecţiei publice.


1) Legea 87 oct 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată
2) H. Dorobanţu, Tranzacţii comerciale, Ed. Lumina Lex,Buc. 1998
1)  Comisar general Garda Financiară Neculae Plăiaşu – Revista Finanţe publice şi contabilitate, nr.1, ianuarie, 2002, Ministerul Finanţelor Publice, pg.11

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu